آدرس :

ماهشهر ناحیه صنعتی

خیابان صنایع پتروشیمیتلفن : 6152345122(98+)
کد پستی : 47113-63516

شماره پیامک : 50005708614330