ماموریت ما

ارائه خدمات به شرکتهای تابعه صنعت پتورشیمی و خانواده‌های آنها می‌باشد