ماهشهر به سایر مسیرها و بلعکس

 

برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 29/06/93لغايت 04/07/93

 

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

مسير پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

دوشنبه

ماهشهر-مشهد 

زاگرس 

0 0

مشهد-ماهشهر 

زاگرس 0 0

چهارشنبه

02/07/93

ماهشهر-اصفهان

حمل و نقل نفت

2569

08:30

اصفهان-ماهشهر

حمل و نقل نفت

2568

10:20

ماهشهر- شيراز

حمل و نقل نفت

2566

12:00

 شيراز-ماهشهر

حمل و نقل نفت

2567

13:40

پنج شنبه

03/07/93

ماهشهر-مشهد

قشم

1251

08:30

مشهد-ماهشهر

قشم

1250

11:15

جمعه

04/07/93

ماهشهر-اصفهان

قشم

1287

14:45

اصفهان-ماهشهر

قشم

1286

16:30

ماهشهر-شيراز

نفت

2508

13:00

شيراز-ماهشهر

نفت

2509

14:30

ماهشهر-مشهد

0

0

0

مشهد-ماهشهر

0

0

0

 

 

Powered By : Araax Co.