ماهشهر به سایر مسیرها و بلعکس

 

برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 28/04/93لغايت 03/05/93

 

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

مسير پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

دوشنبه

ماهشهر-مشهد 

زاگرس 

0 0

مشهد-ماهشهر 

زاگرس 0 0

چهارشنبه

01/05/93

ماهشهر-اصفهان

حمل و نقل نفت

0

کنسل

اصفهان-ماهشهر

حمل و نقل نفت

0

کنسل

ماهشهر- شيراز

حمل و نقل نفت

0

کنسل

 شيراز-ماهشهر

حمل و نقل نفت

0

کنسل

پنج شنبه

02/05/93

ماهشهر-مشهد

قشم

1251

08:30

مشهد-ماهشهر

قشم

1250

11:15

جمعه

03/05/93

ماهشهر-اصفهان

قشم

1287

14:45

اصفهان-ماهشهر

قشم

1286

16:30

ماهشهر-شيراز

نفت

2508

13:00

شيراز-ماهشهر

نفت

2509

14:50

ماهشهر-مشهد

زاگرس

4064

10:30

مشهد-ماهشهر

زاگرس

 4063

 07:30

 

 

Powered By : Araax Co.