ماهشهر به سایر مسیرها و بلعکس

 

برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 23/01/93لغايت 29/01/93

 

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

مسير پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

دوشنبه

ماهشهر-مشهد 

زاگرس 

0 0

مشهد-ماهشهر 

زاگرس 0 0

چهارشنبه

27/01/93

ماهشهر-اصفهان

حمل و نقل نفت

2630

08:30

اصفهان-ماهشهر

حمل و نقل نفت

2629

10:20

ماهشهر- شيراز

حمل و نقل نفت

2618

12:00

 شيراز-ماهشهر

حمل و نقل نفت

2617

13:40

پنج شنبه

28/01/93

ماهشهر-مشهد

قشم

1251

08:30

مشهد-ماهشهر

قشم

1250

11:15

جمعه

29/01/93

ماهشهر-اصفهان

قشم

1287

14:45

اصفهان-ماهشهر

قشم

1286

16:30

ماهشهر-شيراز

نفت

2508

13:50

شيراز-ماهشهر

نفت

2509

15:30

 

 

 

 

 

Powered By : Araax Co.