تهران به ماهشهر

 

 

                  برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر  از تاريخ 23/01/93لغايت 29/01/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

23/01/93

زاگرس

4061

07:45

MD

حمل و نقل نفت

2616

14:00

F100

يکشنبه

24/01/93

قشم

1258

07:00

F100

زاگرس

4065

15:20

MD

دوشنبه

25/01/93

زاگرس

4061

07:40

MD

زاگرس

 4065

15:20

MD

سه شنبه

26/01/93

 

 

 

قشم

1258

07:05

F100

آتا

5285

16:40

 A320

چهارشنبه

27/01/93

حمل و نقل نفت

2618

06:40

F100

زاگرس

 4065

11:50 

MD

 

 

 

پنج شنبه

28/01/93

قشم

1258

06:30

F100

 

 

 

جمعه

29/01/93

حمل و نقل نفت

2508

12:00

F100

قشم

1258

12:45

F100

 

     * محل سوارشدن مسافران شرکت هواپيمايي ايران ايرتور و آتا و قشم در فرودگاه مهرآباد  ترمينال 2 مي باشد.

Powered By : Araax Co.