ماهشهر به تهران

                           برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 28/04/93لغايت 03/05/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

28/04/93

زاگرس

0

 0

کنسل

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

يکشنبه

29/04/93

قشم

1259

09:00

F100

زاگرس 

0

0

کنسل

دوشنبه

30/04/93

زاگرس

0

0

کنسل

زاگرس

4066

17:20

MD

سه شنبه

31/04/93

قشم

1259

09:05

F100

زاگرس

4066

220

MD

چهارشنبه

01/05/93

  حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

زاگرس

4066

13:50

MD

 

 

 

پنج شنبه

02/05/93

قشم

1259

14:05

F100

 

جمعه

03/05/93

حمل و نقل نفت

2507

16:20

F100

قشم

1259

18:15

F100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

توضيحات : محل سوار شدن هوايپيمايي هاي ايران ايرتور، آتا و قشم ترمينال 2 مي باشد

 

 

Powered By : Araax Co.