ماهشهر به تهران

                           برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 30/01/93لغايت 05/02/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

30/01/93

زاگرس

4060

09:45

MD

حمل و نقل نفت

2615

15:50

F100

يکشنبه

31/01/93

قشم

1259

09:00

F100

زاگرس 

4066

17:20

MD

دوشنبه

01/02/93

زاگرس

4060

09:40

MD

زاگرس

4066

17:20

MD

سه شنبه

02/02/93

قشم

1259

09:05

F100

آتا

5286

18:50

A320

چهارشنبه

03/02/93

  حمل و نقل نفت

2617

15:20

F100

زاگرس

4066

13:50 

MD 

 

 

 

پنج شنبه

04/02/93

قشم

1259

14:05

F100

 

جمعه

05/02/93

حمل و نقل نفت

2509

16:10

F100

قشم

1259

18:15

F100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

توضيحات : محل سوار شدن هوايپيمايي هاي ايران ايرتور، آتا و قشم ترمينال 2 مي باشد

 

 

Powered By : Araax Co.