ماهشهر به تهران

                           برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 26/07/93لغايت 02/08/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

26/07/93

زاگرس

4060

09:45

MD

حمل و نقل نفت

2507

15:50

F100

يکشنبه

27/07/93

قشم

1259

09:00

F100

زاگرس 

4066

17:20

MD

دوشنبه

28/07/93

زاگرس

4060

09:40

MD

زاگرس

4066

17:20

MD

سه شنبه

29/07/93

قشم

1259

09:05

F100

زاگرس

4066

22:45

MD

چهارشنبه

30/07/93

  حمل و نقل نفت

2507

15:20

F100

زاگرس

4066

13:50

MD

 

 

 

پنج شنبه

01/08/93

قشم

1259

14:05

F100

 

جمعه

02/08/93

حمل و نقل نفت

2507

16:00

F100

قشم

1259

18:15

F100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

توضيحات : محل سوار شدن هوايپيمايي هاي ايران ايرتور، آتا و قشم ترمينال 2 مي باشد

 

 

Powered By : Araax Co.