ماهشهر به تهران

                           برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر از تاريخ 04/05/93لغايت 10/05/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

04/05/93

زاگرس

4060

09:45

MD

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

يکشنبه

05/05/93

قشم

1259

09:00

F100

زاگرس 

0

0

کنسل

دوشنبه

06/05/93

زاگرس

4060

09:40

MD

زاگرس

4066

17:20

MD

سه شنبه

07/05/93

قشم

0

0

کنسل

زاگرس

0

0

کنسل

چهارشنبه

08/05/93

  حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

زاگرس

0

0

کنسل

 

 

 

پنج شنبه

09/05/93

قشم

1259

14:05

F100

 

جمعه

10/05/93

حمل و نقل نفت

2507

16:00

F100

قشم

1259

18:15

F100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

توضيحات : محل سوار شدن هوايپيمايي هاي ايران ايرتور، آتا و قشم ترمينال 2 مي باشد

 

 

Powered By : Araax Co.