امور بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

مراجعه کننده محترم
 
اطلاعات ارسالی شما به صورت محرمانه و پس از پیگیریهای لازم پاسخ به طریق مقتضی اعلام خواهد شد.طبق تکلیف قانونی ، این سامانه جهت رسیدگی به شکایات طراحی گردیده است.
 
                                                                 
آدرس : بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی- شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی-ساختمان مرکزی - طبقه دوم- امور بازرسی و ارزیابی عملکرد
 
تلفن : 06152345448
 
نمابر : 06152345448
 
پست الکترونیک : bazresi@posc.ir