شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / ارسال و پیگیری مشکلات مشتریان