شهر غذا شعبه دو

استان
فارس
شهر
شیراز
آدرس
زمینه فعالیت
ارائه غذا بصورت بیرون بر
شماره تماس
شبکه های اجتماعی