پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1400/11/30 فلای پرشیا 7414 07:00

تهران(ترمینال4)

شنبه 1400/11/30 کارون 2506 16:00 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1400/11/24 قشم 1230 07:10 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1400/11/24 کارون 2506 15:20 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1400/11/25 فلای پرشیا
 7436  07:05  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه 1400/11/25  فلای پرشیا 7414 14:50  تهران(ترمینال4)
 سه شنبه
1400/11/26  قشم  1230  07:10  تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1400/11/26 کارون 2506 14:15 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
1400/11/26  کارون  2508 16:15  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه 1400/11/27 فلای پرشیا  7436 07:05 تهران(ترمینال 4) 
 چهارشنبه 1400/11/27  فلای پرشیا  7414 13:10  تهران(ترمینال4)
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2508 15:30 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2545 19:00 اصفهان
پنج‌شنبه 1400/11/28 کارون 2506 07:30 تهران(ترمینال 4)
پنج‌شنبه

1400/11/28

کارون 2555 12:00 مشهد
جمعه 1400/11/29 کارون 2508 13:50 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/11/29 کارون 2535 17:15 شیراز
جمعه 1400/11/29 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/11/29 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1400/11/30 فلای پرشیا 7415 09:00 تهران
شنبه 1400/11/30 کارون 2507 18:00 تهران
یکشنبه 1400/11/24 قشم 1231 09:10 تهران
یکشنبه 1400/11/24 کارون 2507 17:15 تهران
دوشنبه
1400/11/25 فلای پرشیا
7437
 09:00 تهران
 دوشنبه 1400/11/25 فلای پرشیا  7415 17:00  تهران
 سه شنبه
1400/11/26  قشم  1231  09:10 تهران
سه‌شنبه 1400/11/26 کارون 2507 16:00 تهران
 سه‌شنبه 1400/11/26 کارون
 2509 18:00  تهران
 چهارشنبه 1400/11/27  فلای پرشیا  7437 09:10  تهران
 چهارشنبه 1400/11/27  فلای پرشیا  7415 15:10  تهران
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2544 17:20 اصفهان
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1400/11/27 کارون 2509 20:35 تهران
پنج‌شنبه 1400/11/28 کارون 2554 09:15 مشهد
پنج‌شنبه 1400/11/28 کارون 2507 14:45 تهران
جمعه 1400/11/29 کارون 2534 15:45 شیراز
جمعه 1400/11/29 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1400/11/29 کارون 2509 19:00 تهران
جمعه 1400/11/29 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون  9،500،000  1،140،000  1400/11/06
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم  9،500،000  1،140،000  1400/11/06
 ماهشهر تهران و بالعکس  فلای پرشیا  9،500،000  1،140،000  1400/11/06
 ماهشهر مشهد و بالعکس  کارون  12،500،000  1،500،000  1400/11/06
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون  6،900،000  830،000  1400/11/06
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون  6،900،000  830،000  1400/11/06