پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1401/11/08 کارون 2508 07:25

تهران(ترمینال2)

شنبه 1401/11/08 کارون 2506 16:10 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1401/11/09 قشم 1230 07:05 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1401/11/09 کارون 2506 15:20 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1401/11/10 کارون
 2506  07:30  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه 1401/11/10 کارون 2508 13:40  تهران(ترمینال2)
دوشنبه  1401/11/10
کارون   2555 10:15  مشهد
 سه شنبه
1401/11/11  قشم  1230  07:15
 تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1401/11/11 کارون 2506 14:15 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
1401/11/11  کارون  2508 16:20  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه 1401/11/12 کارون
 2590 07:50 تهران(ترمینال 2)
چهارشنبه 1401/11/12 کارون
2520 11:50 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2508 15:05 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2545 18:10 اصفهان
پنج‌شنبه 1401/11/13 کارون 2506 07:30 تهران(ترمینال 2)
 پنج شنبه
 1401/11/13 کارون
 2585  10:15 مشهد
پنج‌شنبه

1401/11/13

کارون 2555 12:00 مشهد
جمعه 1401/11/14 کارون 2508 13:50 تهران(ترمینال2)
جمعه 1401/11/14 کارون 2535 17:15 شیراز
جمعه 1401/11/14 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1401/11/14 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1401/11/08 کارون 2509 09:35 تهران
شنبه 1401/11/08 کارون 2507 18:00 تهران
یکشنبه 1401/11/09 قشم 1231 09:00 تهران
یکشنبه 1401/11/09 کارون 2507 17:15 تهران
دوشنبه
1401/11/10 کارون
2507
 09:40 تهران
 دوشنبه 1401/11/10 کارون  2509 15:20  تهران
دوشنبه  1401/11/10
کارون  2554   13:00 مشهد 
 سه شنبه
1401/11/11  قشم  1231  09:15 تهران
سه‌شنبه 1401/11/11
کارون 2507 16:00 تهران
 سه‌شنبه 1401/11/11 کارون
 2509 18:20  تهران
 چهارشنبه 1401/11/12 کارون  2591 09:45 تهران
 چهارشنبه 1401/11/12 کارون  2521 14:00 تهران
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2544 16:45 اصفهان
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1401/11/12 کارون 2509 19:30 تهران
پنج‌شنبه 1401/11/13 کارون 2554 09:15 مشهد
پنج‌شنبه 1401/11/13 کارون 2507 14:45 تهران
 پنج شنبه
 1401/11/13  کارون  2584  13:00  مشهد
جمعه 1401/11/14 کارون 2534 15:45 شیراز
جمعه 1401/11/14 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1401/11/14 کارون 2509 18:50 تهران
جمعه 1401/11/14 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون

 13,680,000

 1,640,000  1401/04/27
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم 13,680,000 1,640,000  1401/04/27
 ماهشهر مشهد و بالعکس  کارون  18,850,000 2,260,000
 1401/04/27
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون 11,050,000
1,330,000
401/04/27
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون 11,050,000  1,330,000 1401/04/27