» خدمات عمومی » نرخ بلیط/لیست/برنامه پروازها » برنامه پرواز/نرخ بلیط/امور مسافرت
پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1400/02/25 سپهران 4314 06:40

تهران(ترمینال4)

شنبه 1400/02/25 قشم 1230 14:55 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1400/02/26 قشم 1230 07:15 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1400/02/26 کارون 2506 15:20 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1400/02/27 سپهران
 4314  06:50  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه 1400/02/27  فلای پرشیا 7414 15:00  تهران(ترمینال4)
 سه شنبه
1400/02/28  قشم  1230  07:30  تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1400/02/28 کارون 2506 14:15 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
1400/02/28  کارون  2508 16:15  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه 1400/02/22 سپهران   4314 06:50 تهران(ترمینال 4) 
 چهارشنبه 1400/02/22  فلای پرشیا  7414 12:30  تهران(ترمینال4)
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2508 14:25 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2545 17:40 اصفهان
پنج‌شنبه 1400/02/23 کارون 2506 07:30 تهران(ترمینال 4)
پنج‌شنبه 1400/02/23 کارون 2555 12:00 مشهد
جمعه 1400/02/24 قشم 1230 11:55 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/02/24 قشم 1234 15:40 شیراز
جمعه 1400/02/24 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/02/24 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1400/02/25 سپهران 4314 08:55 تهران
شنبه 1400/02/25 قشم 1231 16:55 تهران
یکشنبه 1400/02/26 قشم 1231 09:15 تهران
یکشنبه 1400/02/26 کارون 2507 17:15 تهران
دوشنبه
1400/02/27 سپهران
4315
 08:55 تهران
 دوشنبه 1400/02/27 فلای پرشیا  7415 17:00  تهران
 سه شنبه
1400/02/28  قشم  1231  09:30 تهران
سه‌شنبه 1400/02/28 کارون 2507 16:00 تهران
 سه‌شنبه 1400/02/28 کارون
 2509 18:00  تهران
 چهارشنبه 1400/02/22  سپهران  4315 08:55  تهران
 چهارشنبه 1400/02/22  فلای پرشیا  7415 14:30  تهران
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2544 16:10 اصفهان
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1400/02/22 کارون 2509 19:20 تهران
پنج‌شنبه 1400/02/23 کارون 2554 09:15 مشهد
پنج‌شنبه 1400/02/23 کارون 2507 14:45 تهران
جمعه 1400/02/24 قشم 1235 13:55 شیراز
جمعه 1400/02/24 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1400/02/24 قشم 1231 17:25 تهران
جمعه 1400/02/24 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  فلای پرشیا  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  سپهران  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر مشهد و بالعکس  سپهران  6،800،000  1،030،000  1400/01/01
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون  6،200،000  750،000  1400/01/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون  6،200،000  750،000  1400/01/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  قشم  6،200،000  750،000  1400/01/01