پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1400/08/01 فلای پرشیا 7414 06:55

تهران(ترمینال4)

شنبه 1400/08/01 قشم 1230 14:55 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1400/08/02 قشم 1230 07:15 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1400/08/02 کارون 2506 15:20 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1400/08/03 فلای پرشیا
 7436  07:00  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه 1400/08/03  فلای پرشیا 7414 15:00  تهران(ترمینال4)
 سه شنبه
1400/08/04  قشم  1230  07:30  تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1400/08/04 کارون 2506 14:15 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
1400/08/04  کارون  2508 16:15  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه 1400/08/05 فلای پرشیا  7436 07:05 تهران(ترمینال 4) 
 چهارشنبه 1400/08/05  فلای پرشیا  7414 12:30  تهران(ترمینال4)
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2508 15:30 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2545 19:00 اصفهان
پنج‌شنبه 1400/08/06 کارون 2506 07:30 تهران(ترمینال 4)
پنج‌شنبه

1400/08/06

کارون 2555 12:00 مشهد
جمعه 1400/08/07 کارون 2508 13:55 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/08/07 کارون 2535 17:15 شیراز
جمعه 1400/08/07 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/08/07 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1400/08/01 فلای پرشیا 7415 09:00 تهران
شنبه 1400/08/01 قشم 1231 16:55 تهران
یکشنبه 1400/08/02 قشم 1231 09:15 تهران
یکشنبه 1400/08/02 کارون 2507 17:15 تهران
دوشنبه
1400/08/03 فلای پرشیا
7437
 08:50 تهران
 دوشنبه 1400/08/03 فلای پرشیا  7415 17:00  تهران
 سه شنبه
1400/08/04  قشم  1231  09:30 تهران
سه‌شنبه 1400/08/04 کارون 2507 16:00 تهران
 سه‌شنبه 1400/08/04 کارون
 2509 18:00  تهران
 چهارشنبه 1400/08/05  فلای پرشیا  7437 09:15  تهران
 چهارشنبه 1400/08/05  فلای پرشیا  7415 14:30  تهران
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2544 17:20 اصفهان
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1400/08/05 کارون 2509 20:35 تهران
پنج‌شنبه 1400/08/06 کارون 2554 09:15 مشهد
پنج‌شنبه 1400/08/06 کارون 2507 14:45 تهران
جمعه 1400/08/07 کارون 2534 15:45 شیراز
جمعه 1400/08/07 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1400/08/07 کارون 2509 18:50 تهران
جمعه 1400/08/07 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون  7،600،000  910،000  1400/06/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم  7،600،000  910،000  1400/06/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  فلای پرشیا  7،600،000  910،000  1400/06/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  سپهران  7،600،000  910،000  1400/06/01
 ماهشهر مشهد و بالعکس  سپهران  9،900،000  1،190،000  1400/06/01
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون  7،200،000  870،000  1400/06/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون  7،200،000  870،000  1400/06/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  قشم  7،200،000  870،000  1400/06/01