جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مواعد زمانی اسناد تجدید مناقصه شماره 04/1400/2 با موضوع عملیات اجرایی تعمیرات و نوسازی واحد امور حقوقی و پیمانها

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

تمدید مواعد زمانی اسناد تجدید مناقصه شماره 04/1400/2 با موضوع عملیات اجرایی تعمیرات و نوسازی واحد امور حقوقی و پیمانها مهلت توزیع اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 31/05/ 1400 لغایت روز چهارشنبه 03/06/1400 در ساعت اداری تمدید گردید. تاریخ جلسه توجیهی مناقصه: روز شنبه مورخ 06/06/1400 ساعت 10 صبح می باشد .