ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با عبدالرضا تنگ تکابی - مدیریت شهرک بعثت