معرفی روابط کار و مددکاری اجتماعی و امور ایثارگان روابط کار و مددکاری اجتماعی به عنوان بازوی توانمند مدیریت منابع انسانی در جهت تنظیم روابط بین کارکنان و بهبود محیط وشرایط کار با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی کارکنان شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر و افزایش کمیت و کیفیت کاری ایفای نقش میکند. این واحد در جهت نیل به اهداف مذکور مبادرت به حمایتهای مادی و معنوی و حل و فصل مسائل و مشکلات کارکنان و خانواده های بلا فصل آنها می نماید، تا با رفع نگرانی ها موجبات انبساط خاطر و آرامش لازم را در محیط کار و خانواده فراهم نماید. بنابراین در راستای اهداف سازمانی و همچنین به منظور هماهنگی و همنوایی با برنامه و اهداف مدیریت منابع انسانی، عمده فعالیتها و خدمات این واحد به شرح ذیل می باشند. 1/ بخش روابط کار 2/ بخش مددکاری اجتماعی 3/ بخش امور ایثارگران