پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
 شنبه 1402/07/08 کارون 2508 07:25

تهران(ترمینال2)

شنبه  1402/07/08 کارون 2506 18:25 تهران(ترمینال2)
 یکشنبه 1402/07/09 قشم 1230 07:05 تهران(ترمینال2)
یکشنبه   1402/07/09 پارس   4408  07:55 تهران(ترمینال4) 
یکشنبه  1402/07/09 کارون 2506 18:25 تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1402/07/10 کارون
 2506  06:10  تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1402/07/10 پارس ایر  4408  07:50   تهران(ترمینال4)
دوشنبه  1402/07/10 کارون 2508 17:35  تهران(ترمینال2)
دوشنبه 

1402/07/10

کارون   2555 10:40  مشهد
 سه شنبه 1402/07/11  قشم  1230  07:15
 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه  1402/07/11 پارس  4408  11:45  ابطال
 سه شنبه  1402/07/11 کارون 2506 18:10  تهران(ترمینال2)
 سه شنبه  1402/07/11  کارون  2508 17:50  تهران(ترمینال2)
چهارشنبه  1402/07/12 کارون
 2590 08:00  تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1402/07/12 کارون
2520 12:15 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1402/07/12 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1402/07/12 کارون 2508 15:05 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1402/07/12 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه   1402/07/12 کارون 2545 18:10 اصفهان
پنج شنبه   1402/07/13 کارون 2506 06:35 تهران(ترمینال 2)
 پنج شنبه

1402/07/13

کارون 2555 11:30 مشهد
جمعه 1402/07/14 کارون 2508 13:50 تهران
جمعه

1402/07/14

کارون 2535 17:15 شیراز
 جمعه 1402/07/14 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه  1402/07/14 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1402/07/08
کارون 2509 09:35 تهران
شنبه 1402/07/08 کارون 2507 20:10 تهران
یکشنبه 1402/07/09 قشم 1231 09:00 تهران
 یکشنبه 1402/07/09 پارس   4409  10:00 تهران 
یکشنبه 1402/07/09 کارون 2507 20:00 تهران
 دوشنبه  1402/07/10 پارس ایر   4409 09:45  تهران
دوشنبه
1402/07/10 کارون
2507
 13:15 تهران
 دوشنبه 1402/07/10 کارون  2509 19:20  تهران
دوشنبه  1402/07/10
کارون  2554   08:00 مشهد 
 سه شنبه
1402/07/11  قشم  1231  09:15 تهران
سه شنبه  1402/07/11  پارس  4409 13:30   ابطال
سه‌شنبه 1402/07/11
کارون 2507 20:10 تهران
 سه‌شنبه 1402/07/11 کارون
 2509 19:30  تهران
 چهارشنبه 1402/07/12 کارون  2591 10:00 تهران
 چهارشنبه 1402/07/12 کارون  2521 14:10 تهران
چهارشنبه 1402/07/12 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1402/07/12 کارون 2544 16:45 اصفهان
چهارشنبه 1402/07/12 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1402/07/12 کارون 2509 19:35 تهران
پنج‌شنبه 1402/07/13 کارون 2554 08:30 مشهد
پنج‌شنبه 1402/07/13 کارون 2507 14:15 تهران
جمعه 1402/07/14
کارون 2534 15:45 شیراز
جمعه 1402/07/14 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1402/07/14 کارون 2509 18:50 تهران
جمعه 1402/07/14 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون

 19,910,000

 2,390,000  1402/03/13
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم 19,910,000 2,390,000  1402/03/13
  ماهشهر تهران و بالعکس  پارس  23,200,000  2,320,000 1402/02/06 
 ماهشهر مشهد و بالعکس  کارون  30,360,000 3,640,000
 1402/03/13
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون 16,670,000
2,010,000
1402/03/13
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون 16,670,000  2,010,000 1402/03/13