پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
 شنبه 1403/04/30 کارون 2508 05:30 تهران(ترمینال2)
شنبه  1403/04/30 کارون 2506 18:00 تهران(ترمینال2)
 یکشنبه 1403/04/31 قشم 1230 07:05

تهران(ترمینال2)

یکشنبه   1403/04/31 کیش ایر   7037 07:00 ابطال
 یکشنبه 1403/04/31  کیش ایر 7038 11:15   ابطال
یکشنبه  1403/04/31  کارون 2508  05:30  تهران(ترمینال2) 
یکشنبه  1403/04/31  کارون 2555  10:25  مشهد 
 یکشنبه 1403/04/31  پارس ایر  4408  15:35 تهران(ترمینال 4)
یکشنبه  1403/04/31 کارون 2506 18:00 تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1403/05/01 کارون
 2506  05:30  تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1403/05/01 پارس ایر  4408  12:20  تهران(ترمینال4)
دوشنبه  1403/05/01 کارون 2508 18:30 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 

1403/05/01

کارون   2555 10:25  مشهد
 سه شنبه 1403/05/02  قشم  1230  07:15
تهران(ترمینال 2)
 سه شنبه 1403/05/02
پارس  4408  08:05 تهران(ترمینال4)
 سه شنبه  1403/05/02 کارون 2506 21:10 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه  1403/05/02  کارون  2508  18:30 تهران(ترمینال 2)
چهارشنبه  1403/04/27 کیش ایر 7037  07:00 ابطال
چهارشنبه  1403/04/27  کیش ایر 7038   11:15 ابطال
 چهارشنبه 1403/04/27  کارون 2590   05:30 تهران(ترمینال2) 
چهارشنبه   1403/04/27 کارون
2520 10:00 ابطال
چهارشنبه   1403/04/27 کارون 2506 18:00 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1403/04/27 کارون 2508 18:30
تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1403/04/27 کارون 2535 21:00 شیراز
چهارشنبه   1403/04/27 کارون 2545 21:30 اصفهان
پنج شنبه   1403/04/28 کارون 2506 05:30 تهران(ترمینال 2)
 پنج شنبه

1403/04/28

کارون 2555 10:25 مشهد
جمعه 1403/04/29 کارون 2508 18:00 تهران(ترمینال2)
جمعه

1403/04/29

کارون 2535 21:10 شیراز
 جمعه 1403/04/29 کارون 2506 18:30 تهران(ترمینال2)
جمعه  1403/04/29 کارون 2545 21:30 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه

1403/04/30

کارون 2509 07:35 تهران
شنبه 1403/04/30 کارون 2507 19:50 تهران
یکشنبه 1403/04/31 قشم 1231 09:10 تهران
 یکشنبه 1403/04/31 کیش ایر  7039  09:00 ابطال
یکشنبه  1403/04/31  کیش ایر 7036   13:30 ابطال
 یکشنبه   1403/04/31 کارون  2554  07:35  مشهد 
 یکشنبه   1403/04/31  کارون 2509  13:15  تهران 
یکشنبه  1403/04/31  پارس ایر 4409   17:20 تهران 
یکشنبه 1403/04/31 کارون 2507 19:50 تهران
 دوشنبه  1403/05/01 پارس ایر   4409 14:10 تهران
دوشنبه
1403/05/01 کارون
2507
 13:15 تهران
 دوشنبه 1403/05/01 کارون  2509 20:40 تهران
دوشنبه  1403/05/01
کارون  2554   07:35 مشهد 
 سه شنبه
1403/05/02  قشم  1231  09:15 تهران
سه شنبه  1403/05/02  پارس  4409 10:10 تهران
سه‌شنبه 1403/05/02
کارون 2507 23:10 تهران
 سه‌شنبه 1403/05/02 کارون
 2509 20:00 تهران
 چهارشنبه 1403/04/27 کیش ایر  7039 09:00 ابطال
چهارشنبه  1403/04/27 کیش ایر   7036  13:30 ابطال
 چهارشنبه 1403/04/27  کارون  2591  07:40 تهران 
 چهارشنبه 1403/04/27 کارون  2521 12:10 ابطال
چهارشنبه 1403/04/27 کارون 2534 19:40 شیراز
چهارشنبه 1403/04/27 کارون 2544 20:10 اصفهان
چهارشنبه 1403/04/27 کارون 2507 22:20
تهران
چهارشنبه 1403/04/27 کارون 2509 22:50 تهران
پنج‌شنبه 1403/04/28 کارون 2554 07:35 مشهد
پنج‌شنبه 1403/04/28 کارون 2507 13:15 تهران
جمعه 1403/04/29
کارون 2534 19:50 شیراز
جمعه 1403/04/29 کارون 2544 20:10 اصفهان
جمعه 1403/04/29
کارون 2509 22:25 تهران
جمعه 1403/04/29 کارون 2507 23:00 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون

 25,800,000

 3,100,000  1402/11/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم 25,800,000 3,100,000  1402/11/01
  ماهشهر تهران و بالعکس  پارس  25,800,000  3,100,000 1403/01/01
ماهشهرتهران و بالعکس  کیش ایر   25,800,000  3,100,000  1402/03/06
 ماهشهر مشهد و بالعکس  کارون  38,000,000 4,600,000
 1402/11/01
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون 21,000,000
2,520,000
1402/11/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون 21,000,000  2,520,000 1402/11/01
ماهشهر کیش و بالعکس  کیش ایر   25,800,000  3,100,000  1403/03/06