پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
 شنبه 1403/01/25 کارون 2508 07:25 تهران(ترمینال2) 
شنبه  1403/01/25 کارون 2506 16:30 تهران(ترمینال2)
 یکشنبه 1403/01/26 قشم 1230 07:05 تهران(ترمینال2)
یکشنبه   1403/01/26 پارس   4408 17:45 تهران(ترمینال4)
یکشنبه  1403/01/26 کارون 2506 15:50 تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1403/01/27 کارون
 2506  06:10  تهران(ترمینال2)
 دوشنبه 1403/01/27 پارس ایر  4408  12:20  تهران(ترمینال4)
دوشنبه  1403/01/27 کارون 2508 17:05 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 

1403/01/27

کارون   2555 11:10  مشهد
 سه شنبه 1403/01/21  قشم  1230  07:15
تهران(ترمینال 2)
 سه شنبه 1403/01/21
پارس  4408  11:45 تهران(ترمینال4)
 سه شنبه  1403/01/21 کارون 2506 18:10 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه  1403/01/21  کارون  2508  17:05 تهران(ترمینال 2)
چهارشنبه  1403/01/22 کارون
 2590 07:30 ابطال
چهارشنبه   1403/01/22 کارون
2520 12:00 ابطال
چهارشنبه   1403/01/22 کارون 2506 14:55 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1403/01/22 کارون 2508 15:30
تهران(ترمینال2)
چهارشنبه   1403/01/22 کارون 2535 18:15 شیراز
چهارشنبه   1403/01/22 کارون 2545 19:00 اصفهان
پنج شنبه   1403/01/23 کارون 2506 06:35 تهران(ترمینال 2)
 پنج شنبه

1403/01/23

کارون 2555 11:45 مشهد
جمعه 1403/01/24 کارون 2508 17:00 تهران(ترمینال2)
جمعه

1403/01/24

کارون 2535 20:30 شیراز
 جمعه 1403/01/24 کارون 2506 14:30 تهران(ترمینال2)
جمعه  1403/01/24 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه

1403/01/25

کارون 2509 09:35 تهران
شنبه 1403/01/25 کارون 2507 18:30 تهران
یکشنبه 1403/01/26 قشم 1231 09:10 تهران
 یکشنبه 1403/01/26 پارس   4409  19:35 تهران
یکشنبه 1403/01/26 کارون 2507 17:50 تهران
 دوشنبه  1403/01/27 پارس ایر   4409 14:10 تهران
دوشنبه
1403/01/27 کارون
2507
 13:50 تهران
 دوشنبه 1403/01/27 کارون  2509 19:00 تهران
دوشنبه  1403/01/27
کارون  2554   08:25 مشهد 
 سه شنبه
1403/01/21  قشم  1231  09:15 تهران
سه شنبه  1403/01/21  پارس  4409 13:35 تهران
سه‌شنبه 1403/01/21
کارون 2507 20:20 تهران
 سه‌شنبه 1403/01/21 کارون
 2509 19:00  تهران
 چهارشنبه 1403/01/22  کارون  2591 09:45 ابطال
 چهارشنبه 1403/01/22 کارون  2521 14:10 ابطال
چهارشنبه 1403/01/22 کارون 2534 16:45 شیراز
چهارشنبه 1403/01/22 کارون 2544 17:30 اصفهان
چهارشنبه 1403/01/22 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1403/01/22 کارون 2509 20:45 تهران
پنج‌شنبه 1403/01/23 کارون 2554 08:45 مشهد
پنج‌شنبه 1403/01/23 کارون 2507 14:45 تهران
جمعه 1403/01/24
کارون 2534 19:00 شیراز
جمعه 1403/01/24 کارون 2544 16:30 اصفهان
جمعه 1403/01/24
کارون 2509 22:00 تهران
جمعه 1403/01/24 کارون 2507 19:35 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون

 25,800,000

 3,100,000  1402/11/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم 25,800,000 3,100,000  1402/11/01
  ماهشهر تهران و بالعکس  پارس  23,200,000  2,320,000 1402/02/06 
 ماهشهر مشهد و بالعکس  کارون  38,000,000 4,600,000
 1402/11/01
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون 21,000,000
2,520,000
1402/11/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون 21,000,000  2,520,000 1402/11/01