محسن آتش زمزم

مدیرعامل
 • 06152342246
 • 1
 • ناحیه صنعتی-شرکت عملیات غیرصنعتی

علی جابری

مدیرعملیات
 • 52343342
 • ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیرصنعتی

مالک رضایی

رییس امور اداری
 • 06152342245
 • 5
 • ناحیه صنعتی-شرکت عملیات غیرصنعتی

سروش نصرتی

رییس امور مالی
 • 06152342571
 • 8
 • ناحیه صنعتی-شرکت عملیات غیرصنعتی

افسانه حیدری

رئیس امورحقوقی و پیمانها
 • 06152343210
 • 06152342210
 • ناحیه صنعتی-شرکت عملیات غیرصنعتی

سیدحمزه حیار

رئیس پروژه ها
 • 061522343422
 • 061522343422

عبدالرضا تنگ تکابی

مدیریت شهرک بعثت
 • 06152422551
 • 06152422598
 • شهرک بعثت-بالای بازارچه بهار

سیداحسان اعتباریان

رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • 06152342263
 • 7
 • ناحیه صنعتی- شرکت عملیات غیرصنعتی

عباس علیویان

رئیسHSE
 • 06152421368
 • 061524422032
 • شهرک بعثت-اداره hse

مجتبی شریفی

رئیس روابط عمومی
 • 06152343081
 • 3
 • 06152343081
صفحه ۱ از ۲