سامانه رستوران ها

رستوران های شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

 رستوران1

 محیط کاربری ادمین  محیط کاربری مشتریان

رستوران 2

پنل ادمین شرکت ها

رستوران 2

پنل مشتریان رستوران

پنل مشتریان رستوران(نمایش در موبایل)

 رستوران 2

پنل ادمین پیمانکاران

 رستوران 2

پنل خدمات پتروماه کارت