انتصاب رئیس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتصاب رئیس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
آقای مهندس غلامی مدیر عامل شرکت طی حکمی آقای مجید محتشم را به سمت رئیس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب نمودند.