جزییات مناقصه و مزایده

مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی مجموعه شیرعلی نژاد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی مجموعه شیرعلی نژاد.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 130/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- شرکت کننده بایستی توانایی مالی و مدیریتی و ارائه مدارک مستدل جهت انجام امور مشارکت را داشته باشد.
 • (گردش مالی حداقل سه میلیارد ریال در یک سال اخیر برای اشخاص حقیقی با ارائه گردش حساب بانکی و ارائه اعتبار بانکی و برای اشخاص حقوقی وفق صورتهای مالی سال 1395) و ارائه گواهی و تاییدیه اعتبار بانکی به مبلغ مذکور.
 • 2-4- اشخاص حقوقی می بایست اساسنامه،کداقتصادی،شناسنامه ملی،آخرین تغییرات مدیریتی مستند به روزنامه رسمی و تصویر کارت ملی اعضاء هیات مدیره را ارائه نمایند .
 • 3-4- اشخاص حقیقی و حقوقی که دو قرارداد با شرکت عملیات غیرصنعتی دارند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.(به استثناء پیمانهایی که 3 ماه به خاتمه آنها باقی مانده است)

       مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1/000/000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی مجموعه شیرعلی نژاد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی مجموعه شیرعلی نژاد.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 130/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- شرکت کننده بایستی توانایی مالی و مدیریتی و ارائه مدارک مستدل جهت انجام امور مشارکت را داشته باشد.
 • (گردش مالی حداقل سه میلیارد ریال در یک سال اخیر برای اشخاص حقیقی با ارائه گردش حساب بانکی و ارائه اعتبار بانکی و برای اشخاص حقوقی وفق صورتهای مالی سال 1395) و ارائه گواهی و تاییدیه اعتبار بانکی به مبلغ مذکور.
 • 2-4- اشخاص حقوقی می بایست اساسنامه،کداقتصادی،شناسنامه ملی،آخرین تغییرات مدیریتی مستند به روزنامه رسمی و تصویر کارت ملی اعضاء هیات مدیره را ارائه نمایند .
 • 3-4- اشخاص حقیقی و حقوقی که دو قرارداد با شرکت عملیات غیرصنعتی دارند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.(به استثناء پیمانهایی که 3 ماه به خاتمه آنها باقی مانده است)

       مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1/000/000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.