جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره :016/93/1فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت پارک ارم واقع در شهر چمران ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت پارک ارم واقع در شهر چمران ماهشهر

مناقصه شماره :016/93/1

در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه از طریق مشارکت بخش غیر دولتی ، شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران جهت مشارکت و سرمایه گذاری در پارک ارم و راهبری و راه اندازی بخش‌های مختلف تفریحی و ورزشی در محدوده پارک با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

1.  شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:

1-1)  توانمندی مالی مناسب جهت تامین  سهم الشرکه مورد نیاز در سرمایه گذاری مورد نظر و نیز امکان ارائه وثائق مناسب با سهم خود نزد بانکها.

2-1) توانمندی فنی و تجربه جهت انجام سرمایه گذاری به نحوی که دارای سوابق اجرایی مفید در امر سرمایه گذاری باشند.

2-  نحوه ارائه مدارک:

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مایل به مشارکت به هر میزان در پارک ارم می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید تا ضمن بازدید از محل، نسبت به ارائه پیشنهادات و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند و درخواست خود را با ذکر میزان سهم مورد نظر جهت مشارکت در پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از نشر آگهی به نشانی : ماهشهر ناحیه صنعتی- شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی- امور حقوقی و پیمانها تحویل نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.Posc.ir  ملاحظه نمائید.


 

مناقصه شماره :016/93/1فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت پارک ارم واقع در شهر چمران ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت پارک ارم واقع در شهر چمران ماهشهر

مناقصه شماره :016/93/1

در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه از طریق مشارکت بخش غیر دولتی ، شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران جهت مشارکت و سرمایه گذاری در پارک ارم و راهبری و راه اندازی بخش‌های مختلف تفریحی و ورزشی در محدوده پارک با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

1.  شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:

1-1)  توانمندی مالی مناسب جهت تامین  سهم الشرکه مورد نیاز در سرمایه گذاری مورد نظر و نیز امکان ارائه وثائق مناسب با سهم خود نزد بانکها.

2-1) توانمندی فنی و تجربه جهت انجام سرمایه گذاری به نحوی که دارای سوابق اجرایی مفید در امر سرمایه گذاری باشند.

2-  نحوه ارائه مدارک:

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مایل به مشارکت به هر میزان در پارک ارم می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید تا ضمن بازدید از محل، نسبت به ارائه پیشنهادات و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند و درخواست خود را با ذکر میزان سهم مورد نظر جهت مشارکت در پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از نشر آگهی به نشانی : ماهشهر ناحیه صنعتی- شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی- امور حقوقی و پیمانها تحویل نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.Posc.ir  ملاحظه نمائید.


 
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.