جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰         

آگهی مزایده عمومی  به شماره  5/97/01

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده اقلام مازاد و مستعمل خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.


ردیف

شرح

مقدار

تضمین شرکت در مزایده


1

گروه 1 - یخچال و تلویزیون                               

377 دستگاه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده

200.000.000 ریال می باشد.


2

     گروه 2 - لوازم کامپیوتری و الکتریکی -برقی-تهویه-مخابراتی                                  

42952 قلم
3

گروه 3- لوازم رستورانی - سینما و عکاسی -ساختمانی - لوازم اداری -ماشین های بازی -لوازم ورزشی و استخر                                                                                                               

3572 قلم

جمع کل اقلام

46901

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان         

آگهی مزایده عمومی  به شماره  5/97/01

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده اقلام مازاد و مستعمل خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.


ردیف

شرح

مقدار

تضمین شرکت در مزایده


1

گروه 1 - یخچال و تلویزیون                               

377 دستگاه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده

200.000.000 ریال می باشد.


2

     گروه 2 - لوازم کامپیوتری و الکتریکی -برقی-تهویه-مخابراتی                                  

42952 قلم
3

گروه 3- لوازم رستورانی - سینما و عکاسی -ساختمانی - لوازم اداری -ماشین های بازی -لوازم ورزشی و استخر                                                                                                               

3572 قلم

جمع کل اقلام

46901

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.