جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 1/97/06

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/97/06

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز و نهالستان پارک ارم و تعمیرات (سال98-1397)

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرچمران (پارک ارم) می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 250.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز) جمعاً حداقل به مبلغ 30.300.000.000 ریال یا چند قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز)که حداقل 6 ماه همزمان باشند حداقل به مبلغ 30.300.000.000 ریال یا یک قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز) حداقل به مبلغ 20.200.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد.
 • 4-2- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
 • 4-3- اخذ گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
 • 4-4- اخذ تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع قرارداد.
 • 4-5- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
 • توجه: بند 5-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد نمی گردد.

     

 مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 1/97/06

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ تیر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/97/06

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز و نهالستان پارک ارم و تعمیرات (سال98-1397)

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرچمران (پارک ارم) می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 250.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز) جمعاً حداقل به مبلغ 30.300.000.000 ریال یا چند قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز)که حداقل 6 ماه همزمان باشند حداقل به مبلغ 30.300.000.000 ریال یا یک قرارداد (ایجاد،حفظ، نگهداری، تهیه،کاشت، آبیاری فضای سبز) حداقل به مبلغ 20.200.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد.
 • 4-2- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
 • 4-3- اخذ گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
 • 4-4- اخذ تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع قرارداد.
 • 4-5- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
 • توجه: بند 5-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد نمی گردد.

     

 مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.