جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 01-97-6

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

آگهی تجدید مزایده عمومی  به شماره  01-97-6

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده اقلام مازاد و مستعمل خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

ردیف

شرح

مقدار

تضمین شرکت در مزایده

1

گروه 1 - یخچال و تلویزیون                               

377 دستگاه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

200.000.000 ریال می باشد.

2

     گروه 2 - لوازم کامپیوتری و الکتریکی -برقی-تهویه-مخابراتی                                  

42952 قلم

3

گروه 3- لوازم رستورانی - سینما و عکاسی -ساختمانی - لوازم اداری -ماشین های بازی -لوازم ورزشی و استخر                                                                                                               

3572 قلم

جمع کل اقلام

46901

آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 01-97-6

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۲۶ تیر ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی تجدید مزایده عمومی  به شماره  01-97-6

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده اقلام مازاد و مستعمل خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

ردیف

شرح

مقدار

تضمین شرکت در مزایده

1

گروه 1 - یخچال و تلویزیون                               

377 دستگاه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

200.000.000 ریال می باشد.

2

     گروه 2 - لوازم کامپیوتری و الکتریکی -برقی-تهویه-مخابراتی                                  

42952 قلم

3

گروه 3- لوازم رستورانی - سینما و عکاسی -ساختمانی - لوازم اداری -ماشین های بازی -لوازم ورزشی و استخر                                                                                                               

3572 قلم

جمع کل اقلام

46901

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.