جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 5/97/02

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

     آگهی مزایده عمومی  به شماره 5/97/02

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد نخلستان پارک ارم را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل اجاره: بندر ماهشهر-شهر چمران- پارک ارم
  • مدت زمان اجاره نخلستان سه سال شمسی می باشد و مستاجر موظف است سالیانه 20 نفر نخل برحی سالم و اعلاء در نخلستان کاشت نماید.
  •  قیمت پایه اجاره ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 24.000.000 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

آگهی مزایده عمومی به شماره 5/97/02

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۲ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

     آگهی مزایده عمومی  به شماره 5/97/02

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد نخلستان پارک ارم را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل اجاره: بندر ماهشهر-شهر چمران- پارک ارم
  • مدت زمان اجاره نخلستان سه سال شمسی می باشد و مستاجر موظف است سالیانه 20 نفر نخل برحی سالم و اعلاء در نخلستان کاشت نماید.
  •  قیمت پایه اجاره ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 24.000.000 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.