جزییات مناقصه و مزایده

مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه شماره : 1/97/15

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال و 70روز از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان-ناحیه صنعتی شهرستان بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 3.240.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 4-1- شرکت کننده بایستی توانایی مالی و مدیریتی جهت انجام امور مشارکت را داشته باشد ( ارائه گردش مالی و اعتبار بانکی حداقل به مبلغ هفتاد و دو میلیارد ریال در یک سال اخیر برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وفق دفاتر مالی و ارائه اعتبار بانکی به مبلغ 72.000.000.000 ریال .)
 • 4-2- اشخاص حقوقی می بایست اساسنامه،کداقتصادی،شناسنامه ملی،آخرین تغییرات مدیریتی مستند به روزنامه رسمی و تصویر کارت ملی اعضاء هیات مدیره را ارائه نمایند .
 • 4-3- اشخاص حقیقی و حقوقی که دو قرارداد با شرکت عملیات غیرصنعتی دارند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.(به استثناء پیمانهایی که 3 ماه به خاتمه آنها باقی مانده است)

       مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه شماره : 1/97/15

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

مشارکت در بهره برداری، تجهیز و راهبری رستوران پاکروان واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال و 70روز از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان-ناحیه صنعتی شهرستان بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 3.240.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 4-1- شرکت کننده بایستی توانایی مالی و مدیریتی جهت انجام امور مشارکت را داشته باشد ( ارائه گردش مالی و اعتبار بانکی حداقل به مبلغ هفتاد و دو میلیارد ریال در یک سال اخیر برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وفق دفاتر مالی و ارائه اعتبار بانکی به مبلغ 72.000.000.000 ریال .)
 • 4-2- اشخاص حقوقی می بایست اساسنامه،کداقتصادی،شناسنامه ملی،آخرین تغییرات مدیریتی مستند به روزنامه رسمی و تصویر کارت ملی اعضاء هیات مدیره را ارائه نمایند .
 • 4-3- اشخاص حقیقی و حقوقی که دو قرارداد با شرکت عملیات غیرصنعتی دارند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.(به استثناء پیمانهایی که 3 ماه به خاتمه آنها باقی مانده است)

       مبلغ خرید اسناد مناقصه :

 • 1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.