جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی شماره :006/93/1 ( حراست شهرک بعثت، مجموعه خلیج فارس، خارج شهرک ها و پارک ارم)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

آگهی مناقصه عمومی

شماره :006/93/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

حراست شهرک بعثت، مجموعه خلیج فارس، خارج شهرک‌ها و پارک ارم

2-  مدت و محل اجرای کار :

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد .   

آگهی مناقصه عمومی شماره :006/93/1 ( حراست شهرک بعثت، مجموعه خلیج فارس، خارج شهرک ها و پارک ارم)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی

شماره :006/93/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

حراست شهرک بعثت، مجموعه خلیج فارس، خارج شهرک‌ها و پارک ارم

2-  مدت و محل اجرای کار :

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد .   
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.