جزییات مناقصه و مزایده

شرایط شرکت در مزایده

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان مزایده گزاردر نظر دارد انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1)موضوع مزایده

عبارت است فروش اقلام مازاد و مستعمل مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 7:30 لغایت 12:30 روز شنبه مورخ 1398/4/1لغایت روز چهارشنبه مورخ 01398/4/5جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

1-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان– بندرماهشهر-ناحیه صنعتی –شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3) هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال میباشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 1.060.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف- ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل به شماره 01/98/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد .

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ، بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد.

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خاتمه کار و ارائه مفاصاحسابهای مربوطه وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هردو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج " باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 18/04/1398 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر تا مدت یک ماه معتبر می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

4-6- هر مزایده گر مجاز به ارائه فقط یک پیشنهاد می باشد .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/04/1398 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ، می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند .

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8- در صورت وجود تناقض بین حاصلضرب مقدار در واحد بهای هر قلم / خدمت ، با قیمت کل آن قلم / خدمت ، قیمت کل مبنا خواهد بود . همچنین در صورت هر گونه تناقض بین حاصل جمع قیمت های کل اقلام / خدمات با مبلغ پیشنهادی ، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود.

5-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چندین مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

6-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

7-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از اقلام مازاد و مستعمل با شماره 09166521566 آقای ثامریان تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مزایده گررابررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی راازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می گردند .

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .

16-9-در صورت محرز شدن مشمول مزایده گر در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

پرداخت کلیه دیون دولتی بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

تمام مراحل برش، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،نماینده برنده مزایده انجام می پذیرد.

مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

جهت برش، بارگیری اقلام مازاد برنده مزایده ملزم به بکارگیری تجهیزات برشکاری و ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری تجهیزات برشکاری و ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

مدت زمان اجرا 40 روز کاری از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال کلیه اقلام اقدام نماید.

برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ 5.000.000 ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

کلیه اقلام مازاد در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده صورتجلسه گردیده و تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده می باشد.

ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی (شامل:معاینه فنی،تاییدیه دستگاه،کارت سلامت،بیمه و .......) رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها وهزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، واز این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

برنده مزایده متعهد است اقلام مازاد را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

هنگام تحویل اقلام مازاد به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است.

مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

حیدری

رئیس امور حقوقی و پیمانها

 • مدیر عامل محترم جهت استحضار .
 • مدیر محترم عملیات جهت استحضار .
 • دبیر محترم کمیسیون معاملات جهت استحضار.
 • رئیس محترم اداره حراست جهت استحضار.
 • سرپرست محترم روابط عمومی جهت استحضار
 • رئیس محترم کمیته مازاد جهت استحضار و اقدام لطفا".
 • پرونده .

بسمه تعالی

فرم تحویل اسناد مزایده به داوطلبین شرکت در مزایده

موضوع مزایده : فروش اقلام مازاد و مستعمل بدینوسیله تأیید مینمایم کلیه اسناد مزایده صدر الذکر به شماره 01/98/5 توسط امور پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی به اینجانب امضاء کننده ذیل تحویل گردیده است.

نام و نام خــــــــــــانوادگی :

کـــــــــــــد مـــــــــلی :

صـــــــــــــــــــادره از :

 • این قسمت می بایست فقط توسط اشخاص حقوقی تکمیل گردد :

نـــــــــــام شــــــرکت :

نام ونام خانوادگی مدیر عامـــــــل شرکت :

1- نوع شرکت :

4- محل ثبت :

2- سال تأسیس :

5- شناسه ملی :

3- شماره ثبت :

6- شماره اقتصادی :

آدرس :

شهر : خیابان : کوچه : پــــلاک :

کدپستی : نمابر ( ایمیل ) :

شماره های تماس :

تلفن ثابت : فکس : تلفن همراه :

امضاء و مهر :

تاریخ :

برگ پیشنهاد قیمت مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل

این شرکت/اینجانب پس از بررسی دقیق و همه جانبه کلیه اسناد مزایده مشتمل بر دستورالعمل شرکت در مزایده ، شرایط و جداول پیشنهاد قیمت و سایرضمائم و علم و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود و موثر در انجام کارهای موضوع مزایده و قبول آنها و با آگاهی از محدوده و محدودیتهای موضوع مزایده پیشنهاد می نماید:

 • کلیه اقلام موضوع مزایده را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده ، پیوستها و ضمائم صدرالاشاره و جدول زیر به مبلغ (به عدد) ....................................................................................................................... و (به حروف) .................................................................................................................................................. خریدارم.

جدول پیشنهاد قیمت (ریال) طبق لیست های پیوست

ردیف/شماره صفحه

تعداد صفحه

نام واحد

شماره

ردیفهای لیست پیوست

اقلام به تعداد

اقلام به کیلوگرم

متر مربع

متر

مبلغ پیشنهادی(ریال)

محل استقرار

1

یک

امور ورزش سالن شادی

7-1

9

سالن شادی شهرک بعثت

2

یک

حراست

16-8

16

3.040

حراست

3

یک

امور ورزش استخر

22-17

6

استخر سر پوشیده

4

یک

امور ورزش سالن بعثت

31-23

10

سالن بعثت

5

یک

رستوران میلاد نور

47-32

29

300

100

سالن 218 دستگاه

6

یک

پارک ارم

53-48

30

حراست - حاشیه پارک ارم

7

یک

امور فرهنگی 1

75-54

182

انبار مستغلات

8

یک

امور فرهنگی 2

98-76

39

انبار مستغلات - سینما

9

یک

امور فرهنگی 3

119-99

41

انبار مستغلات - سینما- مرکز مشاوره بهار

10

یک

امور فرهنگی 4

143-120

34

انبار مستغلات - سینما

11

یک

امور فرهنگی 5

156-144

16

سینما

12

دو

مستغلات ماهشهر1

199-157

249

70.000

انبار جوشکاری- انبار گازرسانی- انبار چوب

13

دو

مستغلات ماهشهر2

244-200

237

2.750

150

انبار چوب-محوطه لوله کشی-انبار لوله کشی-پشت بام لوله کشی

14

دو

مستغلات ماهشهر3

289-245

539

1.150

انبار لوله کشی-پشت بام لوله کشی- انبار برق

15

یک

مستغلات ماهشهر4

334-290

81

5.000

150

انبار برق- انبار تهویه

16

یک

مستغلات ماهشهر5

379-335

50

انبار تهویه

17

یک

مستغلات ماهشهر6

423-380

552

3.000

انبار تهویه

جدول پیشنهاد قیمت (ریال) طبق لیست های پیوست

ردیف/شماره صفحه

تعداد صفحه

نام واحد

شماره

ردیفهای لیست پیوست

اقلام به تعداد

اقلام به کیلوگرم

متر مربع

متر

مبلغ پیشنهادی(ریال)

محل استقرار

18

یک

مستغلات ماهشهر7

462-424

96

9.000

انبار تهویه - انبار مکانیکی

19

یک

اقلام ضایعاتی اعم از فولادی و پلاستیکی وفایبر گلاس و... شامل بقایای سبدهای زباله، بدنه تابلو های برق ؛ لوازم بازی کودکان، مخازن آب و ... وسایل بازی منصوب در پارک ارم

463

65000

مستغلات چمران - پارک ارم

20

دو

لیست اقلام مازاد فرودگاه

543-464

205

انبار آتش نشانی فرودگاه - حراست فرودگاه -سوله فرودگاه-تاسیسات فرودگاه . خوابگاه سپاه

21

پنج

صندلی ومیز رستوران نرگس

761-544

300

رستوران نرگس

22

یک

امور ورزش بعثت

776-762

14

1080

سالن بعثت

23

یک

امور ورزش شیرعلی نژاد

789-777

18

سالن شیر علی نژاد

24

یک

دفتر مرکزی -خدمات اداری

808-790

22

دفتر مرکزی

جمع

808

2.775

160.20

300

400

جمع کل مبلغ پیشنهادی به عدد(ریال)

جمع کل مبلغ پیشنهادی به حروف(ریال)

2- در صورتی که مزایده برای اقلام (کالا،خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد، معامله با کسی که من حیث المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد مگر آنکه به تشخیص کمیسیون معاملات، فروش اقلام مورد معامله از برنده مزایده گران متعدد به صرفه بوده و مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت و مشروط به درج در اسناد مزایده، موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت فروخته خواهد شد.

3-چنانچه این پیشنهاد مورد قبول مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) قرار گیرد تعهد مینمایم بلافاصله از زمان ابلاغ پذیرش پیشنهاد نسبت به انجام تعهدات خودوفق مفادمندرج در اسناد مزایده اقدام نمایم .

4-قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه ، از جمله بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن می باشد. همچنین این قیمت شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، مسئولیتها و تعهد هایی است که در اسناد مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مزایده بر مبنای آنها صورت گرفته است.

5- پیشنهاد حاضر از تاریخ پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها مندرج در بند " 1-6 " دستورالعمل شرکت در مزایده تا مدت یک ماه معتبر می باشد. حال چنانچه بنا به تشخیص مزایده گزار ، برای بررسی مدارک ارائه شده و یا هر دلیل دیگر ، به زمان بیشتری نیاز باشد و تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب بعد از مدت فوق الذکر حداکثر تا یک ماه دیگر به این شرکت/اینجانب ابلاغ گردد ، این شرکت/اینجانب حاضر است نسبت به تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی و تضمین شرکت در مزایده خود اقدام نماید.

6- تایید می کنم کلیه ضمائم ، اسناد و مدارک مزایده توسط این شرکت/اینجانب مهر و امضاء گردیده و جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

7- اطلاع کامل دارم که مزایده گزار(شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی)الزامی برای واگذاری کاربه هریک از پیشنهاددهندگان را ندارد.

8- مالیات بر ارزش افزوده به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

9- مبلغ پیشنهادی بصورت یکجامورد قبول وپذیرش می باشد.

10- برنده مزایده مکلف است بدون تفکیک نمودن اقلام ومن حیث المجموع نسبت به تحویل وخروج اموال خریداری شده اقدام نماید.

11- تمام ردیف های جدول پیشنهاد قیمت باید توسط پیشنهاد دهنده قیمت گذاری شده و حاصل مجموع در جدول قید گردد در غیر اینصورت مزایده گزار مخیر به قبول یا رد قبول پیشنهاد قیمت نهایی می باشد. مزایده گر این ترتیب را پذیرفته و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهد داشت.

نام مزایده گر :...................................................................................................................................................... نشانی:................................................................................................................................................................................... کد پستی : ............................................... آدرس اینترنتی (ایمیل) : ................................................................................. تلفن ثابت : ......................................... تلفن همراه: ....................................نمابر(فکس) : ..............................................

نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان :

امضاء پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان همراه با مهر شرکت :

امضاءپیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی ) :

شرایط شرکت در مزایده

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان مزایده گزاردر نظر دارد انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1)موضوع مزایده

عبارت است فروش اقلام مازاد و مستعمل مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 7:30 لغایت 12:30 روز شنبه مورخ 1398/4/1لغایت روز چهارشنبه مورخ 01398/4/5جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

1-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان– بندرماهشهر-ناحیه صنعتی –شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3) هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال میباشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 1.060.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف- ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل به شماره 01/98/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد .

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ، بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد.

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خاتمه کار و ارائه مفاصاحسابهای مربوطه وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هردو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج " باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 18/04/1398 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر تا مدت یک ماه معتبر می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

4-6- هر مزایده گر مجاز به ارائه فقط یک پیشنهاد می باشد .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/04/1398 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ، می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند .

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8- در صورت وجود تناقض بین حاصلضرب مقدار در واحد بهای هر قلم / خدمت ، با قیمت کل آن قلم / خدمت ، قیمت کل مبنا خواهد بود . همچنین در صورت هر گونه تناقض بین حاصل جمع قیمت های کل اقلام / خدمات با مبلغ پیشنهادی ، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود.

5-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چندین مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

6-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

7-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از اقلام مازاد و مستعمل با شماره 09166521566 آقای ثامریان تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مزایده گررابررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی راازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می گردند .

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .

16-9-در صورت محرز شدن مشمول مزایده گر در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

پرداخت کلیه دیون دولتی بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

تمام مراحل برش، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،نماینده برنده مزایده انجام می پذیرد.

مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

جهت برش، بارگیری اقلام مازاد برنده مزایده ملزم به بکارگیری تجهیزات برشکاری و ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری تجهیزات برشکاری و ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

مدت زمان اجرا 40 روز کاری از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال کلیه اقلام اقدام نماید.

برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ 5.000.000 ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

کلیه اقلام مازاد در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده صورتجلسه گردیده و تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده می باشد.

ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی (شامل:معاینه فنی،تاییدیه دستگاه،کارت سلامت،بیمه و .......) رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها وهزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، واز این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

برنده مزایده متعهد است اقلام مازاد را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

هنگام تحویل اقلام مازاد به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است.

مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

حیدری

رئیس امور حقوقی و پیمانها

 • مدیر عامل محترم جهت استحضار .
 • مدیر محترم عملیات جهت استحضار .
 • دبیر محترم کمیسیون معاملات جهت استحضار.
 • رئیس محترم اداره حراست جهت استحضار.
 • سرپرست محترم روابط عمومی جهت استحضار
 • رئیس محترم کمیته مازاد جهت استحضار و اقدام لطفا".
 • پرونده .

بسمه تعالی

فرم تحویل اسناد مزایده به داوطلبین شرکت در مزایده

موضوع مزایده : فروش اقلام مازاد و مستعمل بدینوسیله تأیید مینمایم کلیه اسناد مزایده صدر الذکر به شماره 01/98/5 توسط امور پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی به اینجانب امضاء کننده ذیل تحویل گردیده است.

نام و نام خــــــــــــانوادگی :

کـــــــــــــد مـــــــــلی :

صـــــــــــــــــــادره از :

 • این قسمت می بایست فقط توسط اشخاص حقوقی تکمیل گردد :

نـــــــــــام شــــــرکت :

نام ونام خانوادگی مدیر عامـــــــل شرکت :

1- نوع شرکت :

4- محل ثبت :

2- سال تأسیس :

5- شناسه ملی :

3- شماره ثبت :

6- شماره اقتصادی :

آدرس :

شهر : خیابان : کوچه : پــــلاک :

کدپستی : نمابر ( ایمیل ) :

شماره های تماس :

تلفن ثابت : فکس : تلفن همراه :

امضاء و مهر :

تاریخ :

برگ پیشنهاد قیمت مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل

این شرکت/اینجانب پس از بررسی دقیق و همه جانبه کلیه اسناد مزایده مشتمل بر دستورالعمل شرکت در مزایده ، شرایط و جداول پیشنهاد قیمت و سایرضمائم و علم و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود و موثر در انجام کارهای موضوع مزایده و قبول آنها و با آگاهی از محدوده و محدودیتهای موضوع مزایده پیشنهاد می نماید:

 • کلیه اقلام موضوع مزایده را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده ، پیوستها و ضمائم صدرالاشاره و جدول زیر به مبلغ (به عدد) ....................................................................................................................... و (به حروف) .................................................................................................................................................. خریدارم.

جدول پیشنهاد قیمت (ریال) طبق لیست های پیوست

ردیف/شماره صفحه

تعداد صفحه

نام واحد

شماره

ردیفهای لیست پیوست

اقلام به تعداد

اقلام به کیلوگرم

متر مربع

متر

مبلغ پیشنهادی(ریال)

محل استقرار

1

یک

امور ورزش سالن شادی

7-1

9

سالن شادی شهرک بعثت

2

یک

حراست

16-8

16

3.040

حراست

3

یک

امور ورزش استخر

22-17

6

استخر سر پوشیده

4

یک

امور ورزش سالن بعثت

31-23

10

سالن بعثت

5

یک

رستوران میلاد نور

47-32

29

300

100

سالن 218 دستگاه

6

یک

پارک ارم

53-48

30

حراست - حاشیه پارک ارم

7

یک

امور فرهنگی 1

75-54

182

انبار مستغلات

8

یک

امور فرهنگی 2

98-76

39

انبار مستغلات - سینما

9

یک

امور فرهنگی 3

119-99

41

انبار مستغلات - سینما- مرکز مشاوره بهار

10

یک

امور فرهنگی 4

143-120

34

انبار مستغلات - سینما

11

یک

امور فرهنگی 5

156-144

16

سینما

12

دو

مستغلات ماهشهر1

199-157

249

70.000

انبار جوشکاری- انبار گازرسانی- انبار چوب

13

دو

مستغلات ماهشهر2

244-200

237

2.750

150

انبار چوب-محوطه لوله کشی-انبار لوله کشی-پشت بام لوله کشی

14

دو

مستغلات ماهشهر3

289-245

539

1.150

انبار لوله کشی-پشت بام لوله کشی- انبار برق

15

یک

مستغلات ماهشهر4

334-290

81

5.000

150

انبار برق- انبار تهویه

16

یک

مستغلات ماهشهر5

379-335

50

انبار تهویه

17

یک

مستغلات ماهشهر6

423-380

552

3.000

انبار تهویه

جدول پیشنهاد قیمت (ریال) طبق لیست های پیوست

ردیف/شماره صفحه

تعداد صفحه

نام واحد

شماره

ردیفهای لیست پیوست

اقلام به تعداد

اقلام به کیلوگرم

متر مربع

متر

مبلغ پیشنهادی(ریال)

محل استقرار

18

یک

مستغلات ماهشهر7

462-424

96

9.000

انبار تهویه - انبار مکانیکی

19

یک

اقلام ضایعاتی اعم از فولادی و پلاستیکی وفایبر گلاس و... شامل بقایای سبدهای زباله، بدنه تابلو های برق ؛ لوازم بازی کودکان، مخازن آب و ... وسایل بازی منصوب در پارک ارم

463

65000

مستغلات چمران - پارک ارم

20

دو

لیست اقلام مازاد فرودگاه

543-464

205

انبار آتش نشانی فرودگاه - حراست فرودگاه -سوله فرودگاه-تاسیسات فرودگاه . خوابگاه سپاه

21

پنج

صندلی ومیز رستوران نرگس

761-544

300

رستوران نرگس

22

یک

امور ورزش بعثت

776-762

14

1080

سالن بعثت

23

یک

امور ورزش شیرعلی نژاد

789-777

18

سالن شیر علی نژاد

24

یک

دفتر مرکزی -خدمات اداری

808-790

22

دفتر مرکزی

جمع

808

2.775

160.20

300

400

جمع کل مبلغ پیشنهادی به عدد(ریال)

جمع کل مبلغ پیشنهادی به حروف(ریال)

2- در صورتی که مزایده برای اقلام (کالا،خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد، معامله با کسی که من حیث المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد مگر آنکه به تشخیص کمیسیون معاملات، فروش اقلام مورد معامله از برنده مزایده گران متعدد به صرفه بوده و مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت و مشروط به درج در اسناد مزایده، موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت فروخته خواهد شد.

3-چنانچه این پیشنهاد مورد قبول مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) قرار گیرد تعهد مینمایم بلافاصله از زمان ابلاغ پذیرش پیشنهاد نسبت به انجام تعهدات خودوفق مفادمندرج در اسناد مزایده اقدام نمایم .

4-قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه ، از جمله بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن می باشد. همچنین این قیمت شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، مسئولیتها و تعهد هایی است که در اسناد مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مزایده بر مبنای آنها صورت گرفته است.

5- پیشنهاد حاضر از تاریخ پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها مندرج در بند " 1-6 " دستورالعمل شرکت در مزایده تا مدت یک ماه معتبر می باشد. حال چنانچه بنا به تشخیص مزایده گزار ، برای بررسی مدارک ارائه شده و یا هر دلیل دیگر ، به زمان بیشتری نیاز باشد و تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب بعد از مدت فوق الذکر حداکثر تا یک ماه دیگر به این شرکت/اینجانب ابلاغ گردد ، این شرکت/اینجانب حاضر است نسبت به تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی و تضمین شرکت در مزایده خود اقدام نماید.

6- تایید می کنم کلیه ضمائم ، اسناد و مدارک مزایده توسط این شرکت/اینجانب مهر و امضاء گردیده و جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

7- اطلاع کامل دارم که مزایده گزار(شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی)الزامی برای واگذاری کاربه هریک از پیشنهاددهندگان را ندارد.

8- مالیات بر ارزش افزوده به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

9- مبلغ پیشنهادی بصورت یکجامورد قبول وپذیرش می باشد.

10- برنده مزایده مکلف است بدون تفکیک نمودن اقلام ومن حیث المجموع نسبت به تحویل وخروج اموال خریداری شده اقدام نماید.

11- تمام ردیف های جدول پیشنهاد قیمت باید توسط پیشنهاد دهنده قیمت گذاری شده و حاصل مجموع در جدول قید گردد در غیر اینصورت مزایده گزار مخیر به قبول یا رد قبول پیشنهاد قیمت نهایی می باشد. مزایده گر این ترتیب را پذیرفته و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهد داشت.

نام مزایده گر :...................................................................................................................................................... نشانی:................................................................................................................................................................................... کد پستی : ............................................... آدرس اینترنتی (ایمیل) : ................................................................................. تلفن ثابت : ......................................... تلفن همراه: ....................................نمابر(فکس) : ..............................................

نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان :

امضاء پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان همراه با مهر شرکت :

امضاءپیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی ) :