جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 1/98/08

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/08

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1/98/08 با موضوع : تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و نگهبانی از شهرک بعثت،منازل 560واحدی،مجموعه خلیج فارس،خارج از  شهرک ها و پارک ارم سال 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدمات نگهبانی) جمعاً حداقل به مبلغ 235.443.292.874 ریال ، یا یک قرارداد(خدمات نگهبانی) حداقل به مبلغ 168.173.780.624 ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 1/98/08

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/08

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1/98/08 با موضوع : تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و نگهبانی از شهرک بعثت،منازل 560واحدی،مجموعه خلیج فارس،خارج از  شهرک ها و پارک ارم سال 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدمات نگهبانی) جمعاً حداقل به مبلغ 235.443.292.874 ریال ، یا یک قرارداد(خدمات نگهبانی) حداقل به مبلغ 168.173.780.624 ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.