جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره :1/98/11 ، شماره : 1/98/09 و شماره : 1/98/12

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/11

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/11با موضوع : تامین نیروی انسانی، ابزارآلات، مصالح مصرفی و تجهیزات جهت حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز و نهالستان پارک ارم و تعمیرات سال 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (ایجاد،حفظ،نگهداری،تهیه،کاشت،ابیاری فضای سبز) جمعاً حداقل به مبلغ 33.087.933.151 ریال ، یا یک قرارداد(ایجاد،حفظ،نگهداری،تهیه،کاشت،ابیاری فضای سبز) حداقل به مبلغ 23.634.237.965 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/12

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/12با موضوع : تامین نیروی انسانی، مواد مصرفی، خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت سال 99-98. به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 44.600.394.125 ریال ، یا یک قرارداد(خدماتی) حداقل به مبلغ 31.857.424.375 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/09

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/09با موضوع : تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات در شهرک بعثت سال 99-98.  به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 80.364.872.290 ریال ، یا یک قرارداد(خدماتی) حداقل به مبلغ 57.403.480.207 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره :1/98/11 ، شماره : 1/98/09 و شماره : 1/98/12

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/11

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/11با موضوع : تامین نیروی انسانی، ابزارآلات، مصالح مصرفی و تجهیزات جهت حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز و نهالستان پارک ارم و تعمیرات سال 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (ایجاد،حفظ،نگهداری،تهیه،کاشت،ابیاری فضای سبز) جمعاً حداقل به مبلغ 33.087.933.151 ریال ، یا یک قرارداد(ایجاد،حفظ،نگهداری،تهیه،کاشت،ابیاری فضای سبز) حداقل به مبلغ 23.634.237.965 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/12

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/12با موضوع : تامین نیروی انسانی، مواد مصرفی، خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت سال 99-98. به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 44.600.394.125 ریال ، یا یک قرارداد(خدماتی) حداقل به مبلغ 31.857.424.375 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

 

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره : 1/98/09

بدینوسیله بند 4 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره1/98/09با موضوع : تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات در شهرک بعثت سال 99-98.  به شرح ذیل اصلاح می گردد.

4-شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

4-1- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 80.364.872.290 ریال ، یا یک قرارداد(خدماتی) حداقل به مبلغ 57.403.480.207 ریال که به اتمام رسیده باشد.

4-2- تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-3- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.