جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه به آگهی مزایده عمومی به شماره 01/1400/5

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بدینوسیله جدول ذیل جایگزین جدول قبلی منتشر شده در مورخ 02/04/1400 موضوع مزایده شماره 01/1400/5  می گردد:

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

ندارد

اصلاحیه به آگهی مزایده عمومی به شماره 01/1400/5

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله جدول ذیل جایگزین جدول قبلی منتشر شده در مورخ 02/04/1400 موضوع مزایده شماره 01/1400/5  می گردد:

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

ندارد