جزییات مناقصه و مزایده

فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

"بسمه تعالی"

شرایط شرکت در مزایده

شرکت عملیات غیرصنعتی  و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان "مزایده گزار" در نظر دارد  انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1)موضوع مزایده

عبارت است فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده  به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

 

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

1-2) داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 02/04/1400 لغایت روز سه شنبه مورخ 08/04/1400 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

2-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3)  هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال می باشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره  1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی برابر پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی مزایده گر به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف-  ارائه ضمانت نامه بانکی  به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی به شماره 01/1400/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.لذا بدینوسیله مزایده گر این موضوع را پذیرفته و اعتراضی در این خصوص مسموع نمی باشد.

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خروج خودرو/خودروها/موتور سیکلت ها مورد مزایده و تایید مراتب از سوی کمیته اموال مازاد و تنظیم صورتجلسه تحویل مزایده گزار وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده حاضر اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هردو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج "  باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

 

 

 

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ20/04/1400 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر به مدت یک ماه معتبر     می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده  باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 21/04/1400 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ،       می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چند مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

5-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

6-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور         می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از خودروها وموتورسیکلت های مازاد و اسقاطی با آقای امین حیات با شماره همراه 09166517697 تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مزایده گر را بررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی را ازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می گردند . 

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده  گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده  گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده  وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .  

16-9-در صورت محرز شدن شمول "مزایده گر" در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

1-    در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

2-    برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار(تحویل و خروج مورد مزایده) را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

3-    پرداخت کلیه دیون دولتی شامل مالیات، بیمه، دارایی و .... بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

4-    کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

5-    هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6-    تمام مراحل ، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،نماینده برنده مزایده و به هزینه وی انجام می پذیرد.

7-    مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

8-    جهت ،  بارگیری خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی برنده مزایده ملزم به بکارگیری ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

9-    مدت زمان تحویل و خروج مورد مزایده از سوی برنده مزایده یک هفته کاری از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

10-                        برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

11-                        برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال و خروج کلیه اقلام اقدام نماید.

12-                        برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده نسبت به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ  1000000  ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

13-                        کلیه خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده صورتجلسه گردیده و تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

14-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

15-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

16-                        تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

17-                        هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

18-                        کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده          می باشد.

19-                        ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

20-                        برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

21-                        برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی  (شامل:معاینه فنی،تاییدیه دستگاه،کارت سلامت،بیمه و .......) رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها وهزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، واز این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

22-                        برنده مزایده متعهد است خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام   می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

23-                        رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

24-                        هنگام تحویل خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است.

25-                        مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

26-                        قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با علم و اطلاع از قیمت موجود خودروها توسط مزایده گر ملاک عمل خواهد بود هر گونه هزینه آتی در خصوص خودروها مربوط به قبل یا بعد از زمان مزایده تماماً بعهده برنده مزایده خواهد بود.

27-                        قیمت پایه اعلامی توسط مزایده گزار با در نظر گرفتن تمامی مخارج اعلام گردیده و هیچگونه مبلغی از قیمت پیشنهادی توسط برنده مزایده به هر نحوی کسر نخواهد شد.

28-                         حداقل قیمت پیشنهادی از قیمت پایه اعلامی نمی تواند کمتر باشد و به این دسته از پیشنهادها ترتیب اثر داده نخواهد شد و صاحب پیشنهاد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

29-                        تمامی هزینه های ناشی از اسقاط یا فروش خودروهای مازاد و یا اسقاطی به هر نحو و به هر عنوانی به عهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

30-                        ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص خودروهای اسقاطی و از رده خارج صرفاً از طریق مراکز مجاز اسقاط قبل پذیرش خواهد بود و به پیشنهادهای خارج از صلاحیت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

31-                        هر گونه تغییر در ارکان خودرو به عهده برنده مزایده خواهد بود.

32-                         تمامی هزینه های نقل و انتقال سند، تنظیم پلاک، خلافی، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری ،دارایی، کارشناسی ،حق الثبت، حق التحریر و ... به هر نحو و تحت هر عنوان بعهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

شماره موتور

شماره شاسی

قیمت کارشناسی(ریال)

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

10037584

55015703

400,000,000

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

10087842

55027793

130,000,000

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

004599

046038

3,000,000,000

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

37913097024458

37901798900405

800,000,000

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

37913097024529

37901798900372

790,000,000

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

37913097025978

37901798900513

600,000,000

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

37913097039710

379017989001343

800,000,000

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

379017989001341

37913097029856

810,000,000

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

45793900008354

37231710001780

1,800,000,000

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

kA24882753x

Pabglud22100244

400,000,000

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

22568208112

82013478

220,000,000

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

22568214240

82013677

220,000,000

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

22528022804

81303205

200,000,000

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

282763

1412280747528

150,000,000

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

1817810

249162

70,000,000

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

118419

99735A

70,000,000

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

108140

902863

70,000,000

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

174702

805542

500,000,000

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

-

-

550,000,000

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

-

-

300,000,000

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

شماره بدنه

2362135

2,000,000

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

-

-

18,800,000

ندارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

"بسمه تعالی"

شرایط شرکت در مزایده

شرکت عملیات غیرصنعتی  و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان "مزایده گزار" در نظر دارد  انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1)موضوع مزایده

عبارت است فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده  به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

 

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

1-2) داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 02/04/1400 لغایت روز سه شنبه مورخ 08/04/1400 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

2-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3)  هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال می باشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره  1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی برابر پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی مزایده گر به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف-  ارائه ضمانت نامه بانکی  به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی به شماره 01/1400/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.لذا بدینوسیله مزایده گر این موضوع را پذیرفته و اعتراضی در این خصوص مسموع نمی باشد.

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خروج خودرو/خودروها/موتور سیکلت ها مورد مزایده و تایید مراتب از سوی کمیته اموال مازاد و تنظیم صورتجلسه تحویل مزایده گزار وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده حاضر اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هردو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج "  باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

 

 

 

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ20/04/1400 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر به مدت یک ماه معتبر     می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده  باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 21/04/1400 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ،       می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چند مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

5-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

6-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور         می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از خودروها وموتورسیکلت های مازاد و اسقاطی با آقای امین حیات با شماره همراه 09166517697 تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مزایده گر را بررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی را ازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می گردند . 

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده  گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده  گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده  وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .  

16-9-در صورت محرز شدن شمول "مزایده گر" در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

1-    در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

2-    برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار(تحویل و خروج مورد مزایده) را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

3-    پرداخت کلیه دیون دولتی شامل مالیات، بیمه، دارایی و .... بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

4-    کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

5-    هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6-    تمام مراحل ، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،نماینده برنده مزایده و به هزینه وی انجام می پذیرد.

7-    مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

8-    جهت ،  بارگیری خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی برنده مزایده ملزم به بکارگیری ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

9-    مدت زمان تحویل و خروج مورد مزایده از سوی برنده مزایده یک هفته کاری از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

10-                        برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

11-                        برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال و خروج کلیه اقلام اقدام نماید.

12-                        برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده نسبت به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ  1000000  ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

13-                        کلیه خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده صورتجلسه گردیده و تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

14-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

15-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

16-                        تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

17-                        هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

18-                        کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده          می باشد.

19-                        ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

20-                        برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

21-                        برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی  (شامل:معاینه فنی،تاییدیه دستگاه،کارت سلامت،بیمه و .......) رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها وهزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، واز این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

22-                        برنده مزایده متعهد است خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام   می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

23-                        رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

24-                        هنگام تحویل خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است.

25-                        مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

26-                        قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با علم و اطلاع از قیمت موجود خودروها توسط مزایده گر ملاک عمل خواهد بود هر گونه هزینه آتی در خصوص خودروها مربوط به قبل یا بعد از زمان مزایده تماماً بعهده برنده مزایده خواهد بود.

27-                        قیمت پایه اعلامی توسط مزایده گزار با در نظر گرفتن تمامی مخارج اعلام گردیده و هیچگونه مبلغی از قیمت پیشنهادی توسط برنده مزایده به هر نحوی کسر نخواهد شد.

28-                         حداقل قیمت پیشنهادی از قیمت پایه اعلامی نمی تواند کمتر باشد و به این دسته از پیشنهادها ترتیب اثر داده نخواهد شد و صاحب پیشنهاد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

29-                        تمامی هزینه های ناشی از اسقاط یا فروش خودروهای مازاد و یا اسقاطی به هر نحو و به هر عنوانی به عهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

30-                        ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص خودروهای اسقاطی و از رده خارج صرفاً از طریق مراکز مجاز اسقاط قبل پذیرش خواهد بود و به پیشنهادهای خارج از صلاحیت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

31-                        هر گونه تغییر در ارکان خودرو به عهده برنده مزایده خواهد بود.

32-                         تمامی هزینه های نقل و انتقال سند، تنظیم پلاک، خلافی، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری ،دارایی، کارشناسی ،حق الثبت، حق التحریر و ... به هر نحو و تحت هر عنوان بعهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

شماره موتور

شماره شاسی

قیمت کارشناسی(ریال)

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

10037584

55015703

400,000,000

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

10087842

55027793

130,000,000

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

004599

046038

3,000,000,000

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

37913097024458

37901798900405

800,000,000

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

37913097024529

37901798900372

790,000,000

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

37913097025978

37901798900513

600,000,000

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

37913097039710

379017989001343

800,000,000

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

379017989001341

37913097029856

810,000,000

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

45793900008354

37231710001780

1,800,000,000

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

kA24882753x

Pabglud22100244

400,000,000

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

22568208112

82013478

220,000,000

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

22568214240

82013677

220,000,000

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

22528022804

81303205

200,000,000

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

282763

1412280747528

150,000,000

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

1817810

249162

70,000,000

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

118419

99735A

70,000,000

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

108140

902863

70,000,000

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

174702

805542

500,000,000

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

-

-

550,000,000

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

-

-

300,000,000

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

شماره بدنه

2362135

2,000,000

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

-

-

18,800,000

ندارد