جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه شماره 01/1400/5 مزایده فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بدینوسیله جدول ذیل جایگزین جدول قبلی منتشر شده به شماره 01/1400/5 در تاریخ 1400/4/5  می گردد:

 

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

شماره موتور

شماره شاسی

قیمت کارشناسی(ریال)

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

10037584

55015703

400,000,000

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

10087842

55027793

130,000,000

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

004599

046038

3,000,000,000

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

37913097024458

37901798900405

800,000,000

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

37913097024529

37901798900372

790,000,000

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

37913097025978

37901798900513

600,000,000

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

37913097039710

379017989001343

800,000,000

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

379017989001341

37913097029856

810,000,000

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

45793900008354

37231710001780

1,800,000,000

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

kA24882753x

Pabglud22100244

400,000,000

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

22568208112

82013478

220,000,000

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

22568214240

82013677

220,000,000

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

22528022804

81303205

200,000,000

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

282763

1412280747528

150,000,000

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

1817810

249162

70,000,000

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

118419

99735A

70,000,000

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

108140

902863

70,000,000

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

174702

805542

500,000,000

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

-

-

550,000,000

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

-

-

300,000,000

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

شماره بدنه

2362135

2,000,000

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

-

-

18,800,000

ندارد

1-ردیف های 2/3/15/16/17/18/19/20/23/24 فقط اشخاص دارای مجوز یا مراکز اسقاط مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت می باشند در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت سایر مزایده گران ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-کلیه مراحل برشکاری بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد، بدیهی است تا امحاء شماره سریال های حک شده روی بدنه و تایید کمیته تحویل، مجوز ترخیص از محل داده نخواهد شد .

3-ردیف 13 پلاک انتظامی 34   233  ط 48 صحیح می باشد .

4-ردیف 17 (وانت نیسان) به شرح ذیل اصلاح می گردد: شماره موتور 102208 شماره شاسی 140886185 مبلغ کارشناسی 70.000.000 ریال .

5-مهلت توزیع اسناد مزایده: از روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 لغایت روز دوشنبه 1400/04/14 در ساعت اداری تمدید گردید

6-مهلت تسلیم پیشنهاد مزایده گران:

در وقت اداری به روز دوشنبه 1400/04/26 اصلاح گردید.

زمان و محل گشایش پیشنهاد به ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه1400/04/27 اصلاح گردید

 

 

اصلاحیه شماره 01/1400/5 مزایده فروش خودروها وموتورسیکلت های مازاد واسقاطی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله جدول ذیل جایگزین جدول قبلی منتشر شده به شماره 01/1400/5 در تاریخ 1400/4/5  می گردد:

 

ردیف

شرح

تعداد

شماره خودرو

شماره موتور

شماره شاسی

قیمت کارشناسی(ریال)

وضعیت سند

1

بنز تانکر

1

24 396 ع 29

10037584

55015703

400,000,000

دارد

2

بنزخاور(تانکرسوخت)

1

اهواز 11 86299

10087842

55027793

130,000,000

ندارد

3

تانکر آب ولوو

1

24 346 ع 29

004599

046038

3,000,000,000

دارد

4

مینی بوس هیوندا

1

24 376 ع 29

37913097024458

37901798900405

800,000,000

دارد

5

مینی بوس هیوندا

1

24 393 ع 29

37913097024529

37901798900372

790,000,000

دارد

6

مینی بوس هیوندا

1

24 341 ع 29

37913097025978

37901798900513

600,000,000

دارد

7

مینی بوس هیوندا

1

24 372 ع 29

37913097039710

379017989001343

800,000,000

دارد

8

مینی بوس هیوندا

1

24 349 ع 29

379017989001341

37913097029856

810,000,000

دارد

9

اتوبوس بنز

1

24 347 ع 29

45793900008354

37231710001780

1,800,000,000

دارد

10

وانت نیسان پیکاپ

1

34 269 ط 48

kA24882753x

Pabglud22100244

400,000,000

دارد

11

پژو 405

1

34 696 ط 48

22568208112

82013478

220,000,000

دارد

12

پژو 405

1

34 687 ط 48

22568214240

82013677

220,000,000

دارد

13

پژو 405

1

34 223 ط 48

22528022804

81303205

200,000,000

دارد

14

پراید

1

34 684 ط 48

282763

1412280747528

150,000,000

دارد

15

وانت نیسان

1

آبادان 12895

1817810

249162

70,000,000

ندارد

16

وانت نیسان

1

اهواز 11 95959

118419

99735A

70,000,000

ندارد

17

وانت نیسان

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

18

وانت نیسان

1

اهواز 11 79319

108140

902863

70,000,000

ندارد

19

سواری رنو

1

فاقد پلاک

23435

2237727

35,000,000

ندارد

20

کامیون ولو

1

آبادان 11758

174702

805542

500,000,000

ندارد

21

غلطک بزرگ

1

فاقد پلاک

-

-

550,000,000

ندارد

22

غلطک کوچک

1

فاقد پلاک

-

-

300,000,000

ندارد

23

موتورسیکلت125سی جی

1

7116431

شماره بدنه

2362135

2,000,000

ندارد

24

بدنه موتور سیکلت

17

__

-

-

18,800,000

ندارد

1-ردیف های 2/3/15/16/17/18/19/20/23/24 فقط اشخاص دارای مجوز یا مراکز اسقاط مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت می باشند در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت سایر مزایده گران ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-کلیه مراحل برشکاری بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد، بدیهی است تا امحاء شماره سریال های حک شده روی بدنه و تایید کمیته تحویل، مجوز ترخیص از محل داده نخواهد شد .

3-ردیف 13 پلاک انتظامی 34   233  ط 48 صحیح می باشد .

4-ردیف 17 (وانت نیسان) به شرح ذیل اصلاح می گردد: شماره موتور 102208 شماره شاسی 140886185 مبلغ کارشناسی 70.000.000 ریال .

5-مهلت توزیع اسناد مزایده: از روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 لغایت روز دوشنبه 1400/04/14 در ساعت اداری تمدید گردید

6-مهلت تسلیم پیشنهاد مزایده گران:

در وقت اداری به روز دوشنبه 1400/04/26 اصلاح گردید.

زمان و محل گشایش پیشنهاد به ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه1400/04/27 اصلاح گردید