جزییات مناقصه و مزایده

مزیاده فروش عمومی سیم مسی نمره 35 ، 70 و 95

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی  به شماره  02/1400/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  خود را به فروش برساند.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس حاصل نموده و آگهی فوق را نیز از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

 

 

ردیف

شرح

واحد

تعداد

 

 

1

 

سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95

 

 

کیلوگرم

 

 

   095/3.927

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 400.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.

مزیاده فروش عمومی سیم مسی نمره 35 ، 70 و 95

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی  به شماره  02/1400/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  خود را به فروش برساند.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس حاصل نموده و آگهی فوق را نیز از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

 

 

ردیف

شرح

واحد

تعداد

 

 

1

 

سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95

 

 

کیلوگرم

 

 

   095/3.927

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 400.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.