جزییات مناقصه و مزایده

فروش سیم مسی نمره 35 ، 70 و 95 مطابق دستورالعمل شرکت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

"بسمه تعالی"

شرایط شرکت در مزایده

شرکت عملیات غیرصنعتی  و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان "مزایده گزار" در نظر دارد  نسبت به فروش اقلام مشروحه بند " 1 " ذیل از طریق برگزاری "مزایده عمومی" به یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید.
1)موضوع مزایده

عبارت است فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95 مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده  به شرح ذیل ، جدول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

 

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

1-2) داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 13:30 روز شنبه مورخ 02/11/1400 لغایت روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

2-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3)  هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال می باشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 400.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف-  ارائه ضمانت نامه بانکی  به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار.

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به شماره 02/1400/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.لذا بدینوسیله مزایده گر این موضوع را پذیرفته و اعتراضی در این خصوص مسموع نمی باشد.

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقاد قرارداد)و یا اتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنها و تاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خروج سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  مورد مزایده و تایید مراتب از سوی کمیته اموال مازاد و تنظیم صورتجلسه تحویل مزایده گزار وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده حاضر اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هر دو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی یا در دست داشتن اصول کارت ملی و شناسنامه در جلسه گشایش پاکات .

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول و برگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج "  باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

 

 

 

 

 

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 16/11/1400 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر به مدت یک ماه معتبر     می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده  باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 17/11/1400 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ، در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاء مجاز مزایده گر در جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ،       می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چند مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص و اعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

5-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

6-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور         می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی و نظر مزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  با آقای فرهاد اهدایی با شماره همراه 09166501642 تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مزایده گر را بررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی را ازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه هر یک از مزایده گران نسبت به فرآیند برگزاری مزایده اعتراض داشته باشند، می توانند شکایت خود را به مزایده گزار تسلیم نمایند. مدیر عامل شرکت(مزایده گزار) باید ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ دریافت شکایت موضوع را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به هیات مدیره ارجاع دهد. هیات مدیره حسب مورد نسبت به تایید تصمیم اولیه کمیسیون معاملات یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار صدور دستور موقت اقدام نموده و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، پاسخ لازم را ظرف مدت هفت روز کاری از طریق مدیر عامل به شاکی اعلان می نماید. در صورت عدم اقناع شاکی اعتراض نامبرده بنابر ارجاع مدیر عامل شرکت منحصراً در هیات رسیدگی به شکایات(متشکل از معاون مالی و سرمایه گذاری، مدیر حقوقی و قراردادها، مدیر بازرسی، مدیر حراست و یک شخص فنی به انتخاب مدیر عامل) رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مزایده گر حق هرگونه ادعا و اعتراضی را با توجه رای قطعی و غیرقابل اعتراض از خود سلب و اسقاط می نماید .    

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده  گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده  گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده  وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول و همچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .  

16-9-در صورت محرز شدن شمول "مزایده گر" در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

1-    در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

2-    برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار(تحویل و خروج مورد مزایده) را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

3-    پرداخت کلیه دیون دولتی شامل مالیات، بیمه، دارایی و .... بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

4-    کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

5-    هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6-    تمام مراحل ، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،توسط برنده مزایده یا نماینده ایشان و به هزینه وی انجام     می پذیرد.

7-    مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

تبصره: تهیه و تامین وسیله توزین به عهده مزایده گزار می باشد. مزایده گر این ترتیب را پذیرفته و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد .

8-    جهت ،  بارگیری سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  برنده مزایده ملزم به بکارگیری ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

9-    مدت زمان تحویل و خروج مورد مزایده از سوی برنده مزایده 24 ساعت از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

10-                        برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

تبصره: قیمت پیشنهادی مزایده گر بر اساس حجم و وزن اعلام شده در اسناد است لذا چنانچه هنگام وزن مورد مزایده، از تناژ اعلام شده بیشتر یا کمتر باشد ، طرفین مکلف به پرداخت مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی بر اساس قیمت واحد پیشنهادی و مقدار واقعی می باشند .

11-                        برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال و خروج کلیه اقلام اقدام نماید.

12-                        برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده نسبت به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ  1.000.000  ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

13-                        کلیه سیم های مسی نمره 35  ،  70  و  95  در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده وزن شده و پس از تنظیم صورتجلسه تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

14-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

15-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

16-                        تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

17-                        هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

18-                        کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده          می باشد.

19-                        ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

20-                        برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

21-                        برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی را رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها و هزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، و از این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

22-                        برنده مزایده متعهد است سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

23-                        رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

24-                        هنگام تحویل سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است .

25-                        مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

26-                        قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با علم و اطلاع از قیمت موجود اقلام توسط مزایده گر ملاک عمل خواهد بود هر گونه هزینه آتی در خصوص اقلام مربوط به قبل یا بعد از زمان مزایده تماماً بعهده برنده مزایده خواهد بود.

27-                        قیمت پایه اعلامی توسط مزایده گزار با در نظر گرفتن تمامی مخارج اعلام گردیده و هیچگونه مبلغی از قیمت پیشنهادی توسط برنده مزایده به هر نحوی کسر نخواهد شد.

28-                         حداقل قیمت پیشنهادی از قیمت پایه اعلامی نمی تواند کمتر باشد و به این دسته از پیشنهادها ترتیب اثر داده نخواهد شد و صاحب پیشنهاد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

29-                        تمامی هزینه های ناشی از اسقاط یا فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به هر نحو و به هر عنوانی به عهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ردیف

شرح

واحد

 

 

مقدار

قیمت برآورد پایه بدون مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

قیمت واحد

با مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

 

قیمت کل

با مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

 

 

1

 

سیم مسی نمره  35  ، 70 و 95

 

کیلوگرم

 

095/3.927

 

2.100.000

 

 

 

      

جمع کل با مالیات بر ارزش افزوده (به حروف):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ پیشنهاد قیمت مزایده فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95 

این شرکت/اینجانب پس از بررسی دقیق و همه جانبه کلیه اسناد مزایده مشتمل بر دستورالعمل شرکت در مزایده ، شرایط و جداول پیشنهاد قیمت و سایرضمائم و علم و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود و موثر در انجام کارهای موضوع مزایده و قبول آنها و با آگاهی از محدوده و محدودیتهای موضوع مزایده پیشنهاد می نماید:

1-    مقدار .................... کیلوگرم طبق جدول مندرج در صفحه 9 موضوع مزایده را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده ، پیوستها و ضمائم صدرالاشاره و به مبلغ با مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) ............................................................................................................................................................................................. و (به حروف)

 

 ................................................................................................................................................................................................. خریدارم.

 

2-چنانچه این پیشنهاد مورد قبول مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی  وخدمات صنایع پتروشیمی ) قرار گیرد تعهد مینمایم بلافاصله از زمان ابلاغ پذیرش پیشنهاد نسبت به انجام تعهدات خودوفق مفادمندرج در اسناد مزایده اقدام نمایم .

3-قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه ، از جمله بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن می باشد. همچنین این قیمت شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، مسئولیتها و تعهد هایی است که در اسناد مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مزایده بر مبنای آنها صورت گرفته است.

4- پیشنهاد حاضر از تاریخ پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها مندرج در بند " 1-6 " دستورالعمل شرکت در مزایده تا مدت یک ماه معتبر می باشد. حال چنانچه بنا به تشخیص مزایده گزار ، برای بررسی مدارک ارائه شده و یا هر دلیل دیگر ، به زمان بیشتری نیاز باشد و تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب بعد از مدت فوق الذکر حداکثر تا یک ماه دیگر به این شرکت/اینجانب ابلاغ گردد ، این شرکت/اینجانب حاضر است نسبت به تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی و تضمین شرکت در مزایده خود اقدام نماید.

5- تایید می کنم کلیه ضمائم ، اسناد و مدارک مزایده توسط این شرکت/اینجانب مهر و امضاء گردیده و جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

6- اطلاع کامل دارم که مزایده گزار(شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی)الزامی برای واگذاری کاربه هریک از پیشنهاددهندگان را ندارد.

7- مالیات بر ارزش افزوده به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

8- مزایده گران محدودیتی بابت ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص تعداد مورد مزایده به صورت جداگانه ندارد .

9- در صورتی که مزایده گران نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص چند مورد اقلام مورد مزایده اقدام نموده باشند، هر یک از موارد به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص برنده مزایده در این خصوص با  "مزایده گزار" می باشد .

10- شرکت "مزایده گزار" در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است .

نام مزایده گر :......................................................................................................................................................                                              نشانی:...................................................................................................................................................................................                                 کد پستی : ............................................... آدرس اینترنتی (ایمیل) : .................................................................................          تلفن ثابت : .........................................   تلفن همراه: ....................................نمابر(فکس) : ..............................................

 

 نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان :

امضاء پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان همراه با مهر شرکت :

 

امضاءپیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی ) :

بسمه تعالی
فرم تحویل اسناد مزایده  به داوطلبین شرکت در مزایده 
 
         موضوع مزایده  : فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  بدینوسیله تأیید مینمایم کلیه اسناد مزایده  صدر الذکر به شماره 02/1400/5  توسط امور پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی به اینجانب امضاء کننده ذیل  تحویل گردیده است.

 

نام و نام خــــــــــــانوادگی :                                       

کـــــــــــــد مـــــــــلی :

صـــــــــــــــــــادره از :

 

 

-  این قسمت می بایست فقط توسط اشخاص حقوقی تکمیل گردد :

 

نـــــــــــام شــــــرکت :

 

نام ونام خانوادگی مدیر عامـــــــل شرکت  :

 

1- نوع شرکت :                                                                                              

 

4- محل ثبت :

 

2- سال تأسیس :                                                                                

5- شناسه ملی :

3- شماره ثبت :                                                                     

6- شماره اقتصادی :

 

 

آدرس :

 

شهر :                                                    خیابان :                                          کوچه :                                                پــــلاک :    

                              

کدپستی :                                              نمابر  ( ایمیل ) :

 

شماره های تماس :

 

تلفن ثابت :                                                    فکس :                                                    تلفن همراه :

 

 

امضاء و مهر :

 

تاریخ :

 

 

 

فروش سیم مسی نمره 35 ، 70 و 95 مطابق دستورالعمل شرکت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

"بسمه تعالی"

شرایط شرکت در مزایده

شرکت عملیات غیرصنعتی  و خدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان "مزایده گزار" در نظر دارد  نسبت به فروش اقلام مشروحه بند " 1 " ذیل از طریق برگزاری "مزایده عمومی" به یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید.
1)موضوع مزایده

عبارت است فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95 مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده  به شرح ذیل ، جدول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

 

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

1-2) داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 13:30 روز شنبه مورخ 02/11/1400 لغایت روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

2-2) اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152345442

3)  هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 1.000.000 ریال می باشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3- هزینه های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات و بازدید از محل ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 400.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف-  ارائه ضمانت نامه بانکی  به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار.

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به شماره 02/1400/5 درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.لذا بدینوسیله مزایده گر این موضوع را پذیرفته و اعتراضی در این خصوص مسموع نمی باشد.

4-4-تضامین شرکت در مزایده، مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقاد قرارداد)و یا اتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنها و تاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

1-4-4- در صورت عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات محسوب شده و قابل تمدید بلاقید و شرط با تشخیص مزایده گزار می باشد.

تبصره1: تضمین مذکور پس از خروج سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  مورد مزایده و تایید مراتب از سوی کمیته اموال مازاد و تنظیم صورتجلسه تحویل مزایده گزار وفق مقررات به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

تبصره2: در صورتیکه برنده مزایده در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) دیونی داشته باشد و منجر به صدور رای از مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی-قوه قضاییه-سازمان تامین اجتماعی و غیره گردد، مزایده گزار مختار است به مقدار مورد نیاز از تضمین فوق الذکر کسر یا توقیف نماید و برنده مزایده این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده حاضر اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد) و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- کپی برابر اصل هر دو روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی یا در دست داشتن اصول کارت ملی و شناسنامه در جلسه گشایش پاکات .

تذکر : مزایده گران می بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول و برگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج "  باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

 

 

 

 

 

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 16/11/1400 به یکی از نشانی های پستی مندرج در بند"2" این دستورالعمل،تسلیم مزایده گزارنموده و رسید دریافت نمایند ،مزایده گزار نیز تا جلسه گشایش پیشنهادها از تمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر به مدت یک ماه معتبر     می باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی های پستی مندرج در بند" 2 " این دستورالعمل رسیده  باشند و یا از طریق پست ارسال شده باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی های پستی مندرج در بند "2" این دستورالعمل ، تسلیم نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 17/11/1400 در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ، در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاء مجاز مزایده گر در جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ،       می بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنهاد قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص ملاک گرفته شده در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چند مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص و اعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

5-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

6-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) شرایط عمومی

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور         می شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می تواند با هماهنگی و نظر مزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این فراخوان از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

مزایده گر متعهد است بعد از بازدید، از کمیت و کیفیت کلیه اقلام موضوع مزایده آگاهی کامل یافته و هر گونه جهل و بی اطلاعی و عواقب و مخارج ناشی از آن، از مزایده گر پذیرفته نبوده و نمی باشد.

تبصره:جهت هماهنگی های بازدید از سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  با آقای فرهاد اهدایی با شماره همراه 09166501642 تماس گرفته شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مزایده گر را بررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی را ازسوی مزایده گزار می پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزايده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می دارد .

8-9- در صورتیکه هر یک از مزایده گران نسبت به فرآیند برگزاری مزایده اعتراض داشته باشند، می توانند شکایت خود را به مزایده گزار تسلیم نمایند. مدیر عامل شرکت(مزایده گزار) باید ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ دریافت شکایت موضوع را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به هیات مدیره ارجاع دهد. هیات مدیره حسب مورد نسبت به تایید تصمیم اولیه کمیسیون معاملات یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار صدور دستور موقت اقدام نموده و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، پاسخ لازم را ظرف مدت هفت روز کاری از طریق مدیر عامل به شاکی اعلان می نماید. در صورت عدم اقناع شاکی اعتراض نامبرده بنابر ارجاع مدیر عامل شرکت منحصراً در هیات رسیدگی به شکایات(متشکل از معاون مالی و سرمایه گذاری، مدیر حقوقی و قراردادها، مدیر بازرسی، مدیر حراست و یک شخص فنی به انتخاب مدیر عامل) رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مزایده گر حق هرگونه ادعا و اعتراضی را با توجه رای قطعی و غیرقابل اعتراض از خود سلب و اسقاط می نماید .    

9-9- در صورتی که برنده مزایده اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده  گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده  گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده  وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول و همچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می نماید.

12-9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-در صورتی که به اقلام موضوع مزایده هر گونه بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن اقلام از مزایده گزار ، موارد متعلقه مذکوررا به ادارات ذیربط دولتی بپردازد و اصل رسید فیش واریزی آن را به نماینده مزایده گزار تحویل نماید ، سپس نماینده مزایده گزار پس از اخذ اصل رسیدفیش واریزی کل مبلغ پرداخت شده ، می توانداقلام موضوع مزایده را به برنده مزایده تحویل نماید .

15-9-متقاضی شرکت در مزایده میبایست به سن قانونی رسیده باشند و نفرات ذکور نیز میبایست کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را دارا باشند .  

16-9-در صورت محرز شدن شمول "مزایده گر" در خصوص قانون مبارزه با پولشویی مراتب در مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

10) شرایط اختصاصی

1-    در کلیه مراحل عملیات کار طبق موازین و اصول ایمنی انجام گردد.بدیهی است کلیه حوادث احتمالی جانی، مالی ناشی از اجرای عملیات به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

2-    برنده مزایده مکلف است کلیه مراحل اجرای کار(تحویل و خروج مورد مزایده) را با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مزایده گزار انجام دهد.

3-    پرداخت کلیه دیون دولتی شامل مالیات، بیمه، دارایی و .... بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

4-    کلیه مسئولیتهای فنی و حقوقی در حین اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.

5-    هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6-    تمام مراحل ، بارگیری،حمل و ... با نظارت نمایندگان مزایده گزار ،توسط برنده مزایده یا نماینده ایشان و به هزینه وی انجام     می پذیرد.

7-    مسئولیت هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی برای برنده مزایده و ابوابجمعی آن و اشخاص ثالث بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد و مزایده گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

تبصره: تهیه و تامین وسیله توزین به عهده مزایده گزار می باشد. مزایده گر این ترتیب را پذیرفته و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد .

8-    جهت ،  بارگیری سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  برنده مزایده ملزم به بکارگیری ماشین آلات مخصوص بارگیری و حمل بوده و هزینه بکارگیری ماشین آلات به عهده و هزینه برنده مزایده است.

9-    مدت زمان تحویل و خروج مورد مزایده از سوی برنده مزایده 24 ساعت از زمان ابلاغ شروع به کار می باشد.

10-                        برنده مزایده موظف است قبل از شروع به کار نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و هزینه کارشناسی و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده اقدام و به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر و یا حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واریز نماید و سپس حق بارگیری و جمع آوری را خواهد داشت، در غیر اینصورت از جمع آوری و بارگیری اقلام موضوع مزایده جلوگیری به عمل آمده و تضمین برنده مزایده ضبط خواهد شد.

تبصره: قیمت پیشنهادی مزایده گر بر اساس حجم و وزن اعلام شده در اسناد است لذا چنانچه هنگام وزن مورد مزایده، از تناژ اعلام شده بیشتر یا کمتر باشد ، طرفین مکلف به پرداخت مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی بر اساس قیمت واحد پیشنهادی و مقدار واقعی می باشند .

11-                        برنده مزایده مکلف است نسبت به تحویل و انتقال و خروج کلیه اقلام اقدام نماید.

12-                        برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت تعیین شده نسبت به خروج کلیه اقلام موضوع مزایده از انبارهای مزایده گزار اقدام نماید و هیچگونه تاخیری از وی پذیرفته نخواهد بود. بدیهی است در صورت بروز تاخیر در اقدام به موقع ، به ازاء هر روز مبلغ  1.000.000  ریال به عنوان جریمه تاخیر، از مطالبات یا تضامین وی کسر می گردد.

13-                        کلیه سیم های مسی نمره 35  ،  70  و  95  در محل انبار شده اماکن مزایده گزار ، با حضور نمایندگان مزایده گزار و شخص یا نماینده برنده مزایده وزن شده و پس از تنظیم صورتجلسه تحویل برنده مزایده یا نماینده وی می گردد.

14-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اقلام موضوع مزایده و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

15-                        برنده مزایده اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اقلام مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

16-                        تامین غذا و دیگر امکانات ایمنی،بهداشتی و رفاهی مورد نیاز کارکنان برنده مزایده به عهده و هزینه ایشان می باشد.

17-                        هر گونه ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث از قبیل کارگران برنده مزایده سازمانها،تشکیلات قضایی اداری و... در خصوص انجام تعهداتی که ناشی از مسئولیت برنده مزایده باشد،متوجه مزایده گزار نخواهد بود.

18-                        کلیه هزینه های متعلقه شامل تفکیک،مرتب سازی،بارگیری،حمل کالا و نیروی انسانی مربوطه تماماً بعهده برنده مزایده          می باشد.

19-                        ورود هر گونه تجهیزات و ابزار کار(مصرفی و غیر مصرفی ) منوط به اخذ تاییدیه از نمایندگان مزایده گزار می باشد و در زمان خروج نیز اخذ تاییدیه حراست ضروری می باشد.

20-                        برنده مزایده متعهد است کلیه مجوزهای لازم را جهت حمل کالا و انتقال آن به مقاصد مورد نظر خویش را از مراجع و سازمانهای ذیربط اخذ نماید و کلیه هزینه های آن را نیز پرداخت نماید.

21-                        برنده مزایده موظف است در صورت استفاده ازماشین آلات جهت بارگیری کالای مذکور موارد ایمنی را رعایت نماید. درغیر اینصورت تمام مسولیتها و هزینه ها بعهده برنده مزایده می باشد، و از این بابت هیچگونه مسئولیت وهزینه متوجه مزایده گزار نبوده و نخواهد بود.

22-                        برنده مزایده متعهد است سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  را از محل مزایده گزار و یا هر مبادی دیگری که توسط مزایده گزار اعلام می دارد بارگیری و حمل نماید و از این بابت مسئولیتی متوجه مزایده گزار نمی باشد.

23-                        رعایت کلیه تعهدات و الزامات نیروی انسانی،زیست محیطی و ایمنی بهداشت و حفاظتی و حراستی، مصوب مزایده گزار از جانب برنده مزایده و کارکنان ایشان الزامی می باشد و برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشد.

24-                        هنگام تحویل سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به برنده مزایده حضور انباردار مزایده گزار الزامی است .

25-                        مالیات بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

26-                        قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با علم و اطلاع از قیمت موجود اقلام توسط مزایده گر ملاک عمل خواهد بود هر گونه هزینه آتی در خصوص اقلام مربوط به قبل یا بعد از زمان مزایده تماماً بعهده برنده مزایده خواهد بود.

27-                        قیمت پایه اعلامی توسط مزایده گزار با در نظر گرفتن تمامی مخارج اعلام گردیده و هیچگونه مبلغی از قیمت پیشنهادی توسط برنده مزایده به هر نحوی کسر نخواهد شد.

28-                         حداقل قیمت پیشنهادی از قیمت پایه اعلامی نمی تواند کمتر باشد و به این دسته از پیشنهادها ترتیب اثر داده نخواهد شد و صاحب پیشنهاد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

29-                        تمامی هزینه های ناشی از اسقاط یا فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  به هر نحو و به هر عنوانی به عهده و هزینه برنده مزایده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ردیف

شرح

واحد

 

 

مقدار

قیمت برآورد پایه بدون مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

قیمت واحد

با مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

 

قیمت کل

با مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

 

 

1

 

سیم مسی نمره  35  ، 70 و 95

 

کیلوگرم

 

095/3.927

 

2.100.000

 

 

 

      

جمع کل با مالیات بر ارزش افزوده (به حروف):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ پیشنهاد قیمت مزایده فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95 

این شرکت/اینجانب پس از بررسی دقیق و همه جانبه کلیه اسناد مزایده مشتمل بر دستورالعمل شرکت در مزایده ، شرایط و جداول پیشنهاد قیمت و سایرضمائم و علم و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود و موثر در انجام کارهای موضوع مزایده و قبول آنها و با آگاهی از محدوده و محدودیتهای موضوع مزایده پیشنهاد می نماید:

1-    مقدار .................... کیلوگرم طبق جدول مندرج در صفحه 9 موضوع مزایده را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده ، پیوستها و ضمائم صدرالاشاره و به مبلغ با مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) ............................................................................................................................................................................................. و (به حروف)

 

 ................................................................................................................................................................................................. خریدارم.

 

2-چنانچه این پیشنهاد مورد قبول مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی  وخدمات صنایع پتروشیمی ) قرار گیرد تعهد مینمایم بلافاصله از زمان ابلاغ پذیرش پیشنهاد نسبت به انجام تعهدات خودوفق مفادمندرج در اسناد مزایده اقدام نمایم .

3-قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه ، از جمله بیمه ، مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض قانونی و نظایر آن می باشد. همچنین این قیمت شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها ، مسئولیتها و تعهد هایی است که در اسناد مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مزایده بر مبنای آنها صورت گرفته است.

4- پیشنهاد حاضر از تاریخ پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها مندرج در بند " 1-6 " دستورالعمل شرکت در مزایده تا مدت یک ماه معتبر می باشد. حال چنانچه بنا به تشخیص مزایده گزار ، برای بررسی مدارک ارائه شده و یا هر دلیل دیگر ، به زمان بیشتری نیاز باشد و تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب بعد از مدت فوق الذکر حداکثر تا یک ماه دیگر به این شرکت/اینجانب ابلاغ گردد ، این شرکت/اینجانب حاضر است نسبت به تمدید اعتبار قیمت پیشنهادی و تضمین شرکت در مزایده خود اقدام نماید.

5- تایید می کنم کلیه ضمائم ، اسناد و مدارک مزایده توسط این شرکت/اینجانب مهر و امضاء گردیده و جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

6- اطلاع کامل دارم که مزایده گزار(شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی)الزامی برای واگذاری کاربه هریک از پیشنهاددهندگان را ندارد.

7- مالیات بر ارزش افزوده به عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

8- مزایده گران محدودیتی بابت ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص تعداد مورد مزایده به صورت جداگانه ندارد .

9- در صورتی که مزایده گران نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص چند مورد اقلام مورد مزایده اقدام نموده باشند، هر یک از موارد به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص برنده مزایده در این خصوص با  "مزایده گزار" می باشد .

10- شرکت "مزایده گزار" در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است .

نام مزایده گر :......................................................................................................................................................                                              نشانی:...................................................................................................................................................................................                                 کد پستی : ............................................... آدرس اینترنتی (ایمیل) : .................................................................................          تلفن ثابت : .........................................   تلفن همراه: ....................................نمابر(فکس) : ..............................................

 

 نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان :

امضاء پیشنهاد دهنده/پیشنهاد دهندگان همراه با مهر شرکت :

 

امضاءپیشنهاد دهنده ( برای اشخاص حقیقی ) :

بسمه تعالی
فرم تحویل اسناد مزایده  به داوطلبین شرکت در مزایده 
 
         موضوع مزایده  : فروش سیم مسی نمره 35  ،  70  و  95  بدینوسیله تأیید مینمایم کلیه اسناد مزایده  صدر الذکر به شماره 02/1400/5  توسط امور پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی به اینجانب امضاء کننده ذیل  تحویل گردیده است.

 

نام و نام خــــــــــــانوادگی :                                       

کـــــــــــــد مـــــــــلی :

صـــــــــــــــــــادره از :

 

 

-  این قسمت می بایست فقط توسط اشخاص حقوقی تکمیل گردد :

 

نـــــــــــام شــــــرکت :

 

نام ونام خانوادگی مدیر عامـــــــل شرکت  :

 

1- نوع شرکت :                                                                                              

 

4- محل ثبت :

 

2- سال تأسیس :                                                                                

5- شناسه ملی :

3- شماره ثبت :                                                                     

6- شماره اقتصادی :

 

 

آدرس :

 

شهر :                                                    خیابان :                                          کوچه :                                                پــــلاک :    

                              

کدپستی :                                              نمابر  ( ایمیل ) :

 

شماره های تماس :

 

تلفن ثابت :                                                    فکس :                                                    تلفن همراه :

 

 

امضاء و مهر :

 

تاریخ :