جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و اجرای شبکه هوایی 6 ایستگاه دفع آبهای سطحی در شهر بندرامام خمینی(ره) و احداث 3 پست کمپکت زمینی و 3 پست هوایی و جابجایی 2 پست هوایی موجود طبق نقشه ها و کروکی موجود .

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 13/1400/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 

1-    موضوع مناقصه :

تهیه و اجرای شبکه هوایی 6 ایستگاه دفع آبهای سطحی در شهر بندرامام خمینی(ره) و احداث 3 پست کمپکت زمینی و 3 پست هوایی و جابجایی 2 پست هوایی موجود طبق نقشه ها و کروکی موجود .

 

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل موضوع مناقصه سه ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار پیمانکار  می باشد و محل تحویل واقع در استان خوزستان- شهر بندر امام خمینی(ره) می باشد .

 

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 833.676.937 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- متقاضیان شرکت در مناقصه در لیست تامین کنندگان مورد تایید سازمان توانیر کشور باشند.

 

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .