جزییات مناقصه و مزایده

خرید و تحویل 14.571 مترمربع چمن مصنوعی جهت مجموعه ورزشی شهید قناد شهرک بعثت و زمین فوتبال ناحیه صنعتی بندرماهشهر.

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه یک مرحله ای 

شماره : 02/1401/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-    موضوع مناقصه :

خرید و تحویل 14.571 مترمربع چمن مصنوعی جهت مجموعه ورزشی شهید قناد شهرک بعثت و زمین فوتبال ناحیه صنعتی بندرماهشهر.

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل موضوع مناقصه 3 ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار پیمانکار  می باشد و محل تحویل واقع در بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی و شهرک بعثت می باشد .

 

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 2.550.000.000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- ارائه مدارک مستند (تائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه و ... ) در خصوص اتمام حداکثر چند قرارداد مشابه جمعاً حداقل به مبلغ 38.000.000.000 ریال یا یک قرارداد مشابه حداقل  به مبلغ  25.500.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- 25% مبلغ کل  قرارداد ، به عنوان پیش پرداخت پس از مبادله قرارداد در قبال تسلیم ضمانتنامه معتبر بانکی معادل آن پس از تقاضای کتبی فروشنده با تائید دستگاه نظارت خریدار، به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود ، استهلاک این مبلغ تاقبل ازآخرین صورت وضعیت خواهد بود.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .