جزییات مناقصه و مزایده

خرید و تحویل لوله و اتصالات چدنی جهت استفاده در خط اصلی تامین آب شرب شهر چمران و مجموعه مسکونی خلیج فارس واقع در شهرستان بندر ماهشهر – شهر چمران.

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 05/1401/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-   موضوع مناقصه :

خرید و تحویل لوله و اتصالات چدنی جهت استفاده در خط اصلی تامین آب شرب شهر چمران و  مجموعه مسکونی خلیج فارس واقع در شهرستان بندر ماهشهر شهر چمران.

2-   مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل موضوع مناقصه 2 ماه خورشیدی پس از تاریخ مبادله قرارداد و واریز پیش پرداخت به پیمانکار  می باشد و محل تحویل واقع در بندر ماهشهر و شهر چمران می باشد .

3-   نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 4.060.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-   شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- شرکت کنندگان درمناقصه تولید کننده لوله و اتصالات چدنی  باشند .

2-4- 50% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت تعیین گردید که ضمن اخذ مجوز هیأت مدیره و پس از مبادله قرارداد در قبال تسلیم ضمانتنامه معتبر بانکی معادل آن با تقاضای کتبی فروشنده و تائید دستگاه نظارت خریدار، به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود ،  استهلاک این مبلغ تا قبل ازآخرین صورت وضعیت خواهد بود.

3-4- 50% مبلغ کل قرارداد پس از تحویل کلیه لوله و اتصالات موضوع قرارداد و پس از ارائه صورتحساب کلی پرداخت می گردد .

5-   مبلغ خرید اسناد مناقصه :

2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

خرید و تحویل لوله و اتصالات چدنی جهت استفاده در خط اصلی تامین آب شرب شهر چمران و مجموعه مسکونی خلیج فارس واقع در شهرستان بندر ماهشهر – شهر چمران.

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 05/1401/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-   موضوع مناقصه :

خرید و تحویل لوله و اتصالات چدنی جهت استفاده در خط اصلی تامین آب شرب شهر چمران و  مجموعه مسکونی خلیج فارس واقع در شهرستان بندر ماهشهر شهر چمران.

2-   مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل موضوع مناقصه 2 ماه خورشیدی پس از تاریخ مبادله قرارداد و واریز پیش پرداخت به پیمانکار  می باشد و محل تحویل واقع در بندر ماهشهر و شهر چمران می باشد .

3-   نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 4.060.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-   شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- شرکت کنندگان درمناقصه تولید کننده لوله و اتصالات چدنی  باشند .

2-4- 50% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت تعیین گردید که ضمن اخذ مجوز هیأت مدیره و پس از مبادله قرارداد در قبال تسلیم ضمانتنامه معتبر بانکی معادل آن با تقاضای کتبی فروشنده و تائید دستگاه نظارت خریدار، به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود ،  استهلاک این مبلغ تا قبل ازآخرین صورت وضعیت خواهد بود.

3-4- 50% مبلغ کل قرارداد پس از تحویل کلیه لوله و اتصالات موضوع قرارداد و پس از ارائه صورتحساب کلی پرداخت می گردد .

5-   مبلغ خرید اسناد مناقصه :

2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .