جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه به مناقصه شماره 06/1401/1

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" بسمه تعالی "

 

اصلاحیه به مناقصه شماره 06/1401/1

با موضوع تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی از اماکن شرکت واقع در ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت ومنازل 560 واحدی  و خلیج فارس ، 145 واحدی ،  210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع درشهر بندر امام خمینی(ره)

 

با سلام

احتـراماً، با توجه به اختلال در سامانه معاملات  ، تاریخ اتمام دریافت اسناد مناقصه شماره 06/1401/1 به روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 تمدید گردید . در ضمن مهلت بارگذاری اسناد مناقصه(پاکت ب ) در سامانه معاملات به روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 تغییر یافت . آدرس سامانه معاملات https//contracts.posc.ir و سایت شرکت عملیات غیرصنعتی www.posc.ir می باشد .

اصلاحیه به مناقصه شماره 06/1401/1

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

" بسمه تعالی "

 

اصلاحیه به مناقصه شماره 06/1401/1

با موضوع تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی از اماکن شرکت واقع در ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت ومنازل 560 واحدی  و خلیج فارس ، 145 واحدی ،  210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع درشهر بندر امام خمینی(ره)

 

با سلام

احتـراماً، با توجه به اختلال در سامانه معاملات  ، تاریخ اتمام دریافت اسناد مناقصه شماره 06/1401/1 به روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 تمدید گردید . در ضمن مهلت بارگذاری اسناد مناقصه(پاکت ب ) در سامانه معاملات به روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 تغییر یافت . آدرس سامانه معاملات https//contracts.posc.ir و سایت شرکت عملیات غیرصنعتی www.posc.ir می باشد .