جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی از اماکن شرکت واقع در ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت ومنازل 560 واحدی و خلیج فارس ، 145 واحدی ، 210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع درشهر بندر امام خمینی.

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 06/1401/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-    موضوع مناقصه :

تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی از اماکن شرکت واقع در ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت ومنازل 560 واحدی  و خلیج فارس ، 145 واحدی ،  210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع درشهر بندر امام خمینی.

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری  می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 23.950.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

    1-4- ارائــه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چندقرارداد ( خدمات نگهبانی ) جمعا حداقل به مبلغ 838.000.000.000 ریال یا  یک قرارداد (خدمات نگهبانی)حداقل به مبلغ  600.000.000.000ریا ل که  به اتمام رسیده باشد.

         2-4- تاییدیه صلاحیت اداره کارمربوط به فعالیت نگهبانی درسال جاری.

3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.

5-4- ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ازمراجع ذیصلاح ازجمله حراست وزارت نفت وحراست شرکت عملیات غیرصنعتی.

6-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 6-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .