جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت اجرای عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و ...

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 10/1401/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.

1-   موضوع مناقصه :

تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت اجرای عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و مشاع، اجرای تنظیفات، جمع آوری و حمل زباله، جمع آوری نخاله های ساختمانی و فضای سبز، لایروبی جویها و کانالها و خاکبرداری در منطقه شهرک بعثت جدید و قدیم و مجموعه های جدید و نگهداری فضای سبز ، نهالستان ، تعمیرات و نگهداری حیوانات پارک ارم - سال 1402-1401

2-   مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری  می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-   نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 6.000.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-   شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

 1-4- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چند قرارداد (خدماتی) جمعا حداقل به  مبلغ 000/000/000/210 ریال یا یک قرارداد (خدماتی)حداقل به مبلغ  000/000/000/ 150 ریا ل که به اتمام رسیده باشد .

 2-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 5-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-   مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند، از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .