جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 10/1401/1

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

موضوع: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 10/1401/1 چاپ نوبت اول و دوم مورخ 02 و 03/08/1401 باسلام احــتراماً، بــه استحضار می رساند در مــتن آگهی مناقصه عمومی به شماره 10/1401/1 با موضوع تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت اجرای عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و مشاع، اجرای تنظیفات، جمع آوری و حمل زباله، جمع آوری نخاله های ساختمانی و فضای سبز، لایروبی جویها و کانالها و خاکبرداری در منطقه شهرک بعثت جدید و قدیم و مجموعه های جدید و نگهداری فضای سبز ، نهالستان ، تعمیرات و نگهداری حیوانات پارک ارم سال 1402-1401 بدینوسیله ردیف 3 و ردیف 4 بند 1-4 و ردیف 5 بند 2 مربوط به آگهی فوق الذکر به شرخ ذیل اصلاح می گردد : 1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 9.000.000.000 ریال اصلاح می گردد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد . 2- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چند قرارداد (خدماتی) جمعا حداقل به مبلغ 000/000/000/320 ریال یا یک قرارداد (خدماتی)حداقل به مبلغ 000/000/000/ 227 ریا ل که به اتمام رسیده باشد . 3- سایر شرایط مندرج در آگهی قبلی به قوت خود باقی است . 4-متقاضیان می بایست از زمان درج این اصلاحیه در روزنامه ، جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 10/1401/1

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

موضوع: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 10/1401/1 چاپ نوبت اول و دوم مورخ 02 و 03/08/1401 باسلام احــتراماً، بــه استحضار می رساند در مــتن آگهی مناقصه عمومی به شماره 10/1401/1 با موضوع تامین نیروی انسانی و ابزارآلات و تجهیزات جهت اجرای عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز ، خدمات شهری و مشاع، اجرای تنظیفات، جمع آوری و حمل زباله، جمع آوری نخاله های ساختمانی و فضای سبز، لایروبی جویها و کانالها و خاکبرداری در منطقه شهرک بعثت جدید و قدیم و مجموعه های جدید و نگهداری فضای سبز ، نهالستان ، تعمیرات و نگهداری حیوانات پارک ارم سال 1402-1401 بدینوسیله ردیف 3 و ردیف 4 بند 1-4 و ردیف 5 بند 2 مربوط به آگهی فوق الذکر به شرخ ذیل اصلاح می گردد : 1-میزان سپرده شرکت در مناقصه 9.000.000.000 ریال اصلاح می گردد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد . 2- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چند قرارداد (خدماتی) جمعا حداقل به مبلغ 000/000/000/320 ریال یا یک قرارداد (خدماتی)حداقل به مبلغ 000/000/000/ 227 ریا ل که به اتمام رسیده باشد . 3- سایر شرایط مندرج در آگهی قبلی به قوت خود باقی است . 4-متقاضیان می بایست از زمان درج این اصلاحیه در روزنامه ، جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.