جزییات مناقصه و مزایده

برگزاری مزایده عمومی چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایشی مازاد(کارکرده)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی  به شماره  03/1401/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایشی مازاد(کارکرده) خود را به فروش برساند.

علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

واحد

1

پکیج یونیت تراکمی با کندانسور هوایی ساخت شرکت ایرانی سارابان

3

دستگاه

2

پکیج یونیت تراکمی با کندانسور هوایی ساخت شرکت ایرانی آباتوسعه تهویه

1

دستگاه

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 580.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است

برگزاری مزایده عمومی چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایشی مازاد(کارکرده)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی  به شماره  03/1401/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی چهار دستگاه پکیج یونیت سرمایشی مازاد(کارکرده) خود را به فروش برساند.

علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

واحد

1

پکیج یونیت تراکمی با کندانسور هوایی ساخت شرکت ایرانی سارابان

3

دستگاه

2

پکیج یونیت تراکمی با کندانسور هوایی ساخت شرکت ایرانی آباتوسعه تهویه

1

دستگاه

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 580.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است