جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاط

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 

 

آگهی مزایده عمومی  به شماره  04/1401/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاط خود را به فروش برساند.

علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

واحد

1

آهن آلات ضایعاتی

80.000

کیلوگرم

2

آهن الات ضایعاتی سرسره اساباب بازی پارک ارم

6.000

کیلو گرم

3

لوله 1 اینچ گالوانیزه ( 1.175 شاخه )

13.806

کیلوگرم

4

لوله 2 اینچ گالوانیزه ( 1.278 شاخه )

24.282

کیلوگرم

5

فنس 3 میل با ارتفاع2 متر ( 4.300 متر )

8/11.463

کیلو گرم

6

تیرآهن 2 متری نمره 14   ( 23 متر )

600

کیلو گرم

7

مخزن گاز ( 3 عدد )

4200

کیلوگرم

8

مخزن آب از رده خارج

200

کیلو گرم

9

مخزن تانکر ازرده خارج

200

کیلو گرم

10

ضایعات آهنی

2.000

کیلو گرم

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 600.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.

مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاط

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

 

آگهی مزایده عمومی  به شماره  04/1401/5

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاط خود را به فروش برساند.

علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

واحد

1

آهن آلات ضایعاتی

80.000

کیلوگرم

2

آهن الات ضایعاتی سرسره اساباب بازی پارک ارم

6.000

کیلو گرم

3

لوله 1 اینچ گالوانیزه ( 1.175 شاخه )

13.806

کیلوگرم

4

لوله 2 اینچ گالوانیزه ( 1.278 شاخه )

24.282

کیلوگرم

5

فنس 3 میل با ارتفاع2 متر ( 4.300 متر )

8/11.463

کیلو گرم

6

تیرآهن 2 متری نمره 14   ( 23 متر )

600

کیلو گرم

7

مخزن گاز ( 3 عدد )

4200

کیلوگرم

8

مخزن آب از رده خارج

200

کیلو گرم

9

مخزن تانکر ازرده خارج

200

کیلو گرم

10

ضایعات آهنی

2.000

کیلو گرم

 

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 600.000.000 ریال می باشد.

 

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.