جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 12/1401/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.

1-    موضوع مناقصه :

احداث ساختمان انتقال خون بندر ماهشهر .

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 14 ماه خورشیدی می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 4.300.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

 1-4- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام سه قرارداد مشابه                           ( ساختمانی )جمعا به مبلغ 150.000.000.000 ریال یا یک قرارداد مشابه (ساختمانی)حداقل به مبلغ  108.000.000.000 ریا ل که به اتمام رسیده باشد 2-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

3-4- داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه .

4-4- ارائه تاییدیه صلاحیت معتبر و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه صلاحیت ایمنی.

5-4- 20 درصد مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت ، پس ازمبادله قرارداد و درقبال تسلیم  ضمانت نامه معتبر بانکی معادل آن پس از تقاضای مکتوب پیمانکار با تایید دستگاه نظارت کارفرماقابل پرداخت خواهد بود. تمام مبالغ پیش پراخت بایستی قبل از صورت وضعیت ماقبل آخر  مستهلک شود.

 6-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 6-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

تجدید مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر ماهشهر

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 12/1401/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.

1-    موضوع مناقصه :

احداث ساختمان انتقال خون بندر ماهشهر .

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 14 ماه خورشیدی می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 4.300.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

 1-4- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام سه قرارداد مشابه                           ( ساختمانی )جمعا به مبلغ 150.000.000.000 ریال یا یک قرارداد مشابه (ساختمانی)حداقل به مبلغ  108.000.000.000 ریا ل که به اتمام رسیده باشد 2-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

3-4- داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه .

4-4- ارائه تاییدیه صلاحیت معتبر و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه صلاحیت ایمنی.

5-4- 20 درصد مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت ، پس ازمبادله قرارداد و درقبال تسلیم  ضمانت نامه معتبر بانکی معادل آن پس از تقاضای مکتوب پیمانکار با تایید دستگاه نظارت کارفرماقابل پرداخت خواهد بود. تمام مبالغ پیش پراخت بایستی قبل از صورت وضعیت ماقبل آخر  مستهلک شود.

 6-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 6-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .