جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر .

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 13/1401/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.

1-    موضوع مناقصه :

اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر .

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 3 ماه خورشیدی می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 1.270.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

 1-4- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام سه قرارداد مشابه                           ( ساختمانی )جمعا به مبلغ 44.450.000.000 ریال یا یک قرارداد مشابه (ساختمانی)حداقل به مبلغ  32.000.000.000 ریا ل که به اتمام رسیده باشد

2-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

3-4- ارائه تاییدیه صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

تجدید مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر .

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 13/1401/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.

1-    موضوع مناقصه :

اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر .

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 3 ماه خورشیدی می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

3-    نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 1.270.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

4-    شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

 1-4- ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام سه قرارداد مشابه                           ( ساختمانی )جمعا به مبلغ 44.450.000.000 ریال یا یک قرارداد مشابه (ساختمانی)حداقل به مبلغ  32.000.000.000 ریا ل که به اتمام رسیده باشد

2-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .

3-4- ارائه تاییدیه صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

5-    مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .