جزییات مناقصه و مزایده

اجاره رستوران پیروز

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 

                 

     آگهی مزایده عمومی  به شماره 06/1401/5

 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران پیروز واقع در ناحیه صنعتی بندر ماهشهر، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

1-  محل اجاره: بندر ماهشهر-ناحیه صنعتی-رستوران پیروز

2-  مدت زمان اجاره مکان رستوران پیروز واقع در ناحیه صنعتی بندر ماهشهر، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .

3-   قیمت پایه اجاره ماهیانه 2.900.000.000 ریال می باشد.

4-  میزان تضمین شرکت در مزایده 1.740.000.000 ریال می باشد.

5-  ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است   .

6-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1-6- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-6-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

اجاره رستوران پیروز

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

                 

     آگهی مزایده عمومی  به شماره 06/1401/5

 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران پیروز واقع در ناحیه صنعتی بندر ماهشهر، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

1-  محل اجاره: بندر ماهشهر-ناحیه صنعتی-رستوران پیروز

2-  مدت زمان اجاره مکان رستوران پیروز واقع در ناحیه صنعتی بندر ماهشهر، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .

3-   قیمت پایه اجاره ماهیانه 2.900.000.000 ریال می باشد.

4-  میزان تضمین شرکت در مزایده 1.740.000.000 ریال می باشد.

5-  ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است   .

6-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1-6- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-6-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج این آگهی جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .