جزییات مناقصه و مزایده

اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 

                 

    آگهی مزایده عمومی  به شماره 01/1402/5

 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

1-   محل اجاره: بندر ماهشهر-شهرچمران-رستوران خیام

2-   مدت زمان اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .

3-    قیمت پایه اجاره ماهیانه 1.900.000.000 ریال می باشد.

4-   میزان تضمین شرکت در مزایده 1.140.000.000 ریال می باشد.

5-   ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است   .

6-   مبلغ خرید اسناد مزایده :

1-6- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از طریق درگاه پرداختی در سامانه معاملات .

2-6-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

 

اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

                 

    آگهی مزایده عمومی  به شماره 01/1402/5

 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

1-   محل اجاره: بندر ماهشهر-شهرچمران-رستوران خیام

2-   مدت زمان اجاره مکان رستوران خیام واقع در شهر چمران ، جهت  خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .

3-    قیمت پایه اجاره ماهیانه 1.900.000.000 ریال می باشد.

4-   میزان تضمین شرکت در مزایده 1.140.000.000 ریال می باشد.

5-   ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است   .

6-   مبلغ خرید اسناد مزایده :

1-6- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از طریق درگاه پرداختی در سامانه معاملات .

2-6-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .