جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و ارائه طرح پیشنهادی بابت تعمیر،بازسازی،و تجهیز رستوران

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

فراخوان شناسایی سرمایه گذار 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد تهیه طرح، بازسازی،تجهیز و بهره برداری با عقد اجاره رستوران هتل بعثت واقع در شهرک بعثت بندرماهشهر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

 

1-    موضوع فراخوان :

تهیه و ارائه طرح پیشنهادی بابت تعمیر،بازسازی،و تجهیز رستوران

 

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان قرارداد حداقل دو سال خورشیدی پس از ابلاغ پذیرش طرح پیشنهادی به سرمایه گذار

محل اجرای کار بندر ماهشهر-شهرک بعثت

 

3-    شرایط فراخوان :

 از تاریخ درج این فراخوان حداکثر به مدت 10 روز سرمایه گذاران واجد شرایط و علاقمند به سرمایه گذاری می توانند ضمن انجام سایت ویزیت "طرح پیشنهادی" خود را با ذکر مدت زمان اجرا جهت تعمیر،بازسازی از طریق نامه رسمی به همراه مدارک زیر به دبیرخانه کمیسیون معاملات این شرکت واقع در محل دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی در ناحیه صنعتی تحویل نماید .

  1) آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1400 جهت اشخاص حقوقی

  2) گردش مالی دو ساله اخیر جهت اشخاص حقیقی

3) تقاضای رسمی جهت سرمایه گذاری به ضمیمه طرح پیشنهادی با امضای صاحبان امضای مجاز

4) اساسنامه،آخرین تغییرات شرکت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

لازم به ذکر است این فراخوان صرفاً جهت شناسایی سرمایه گذار است و به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود.

 لذا بدواً طرح های پیشنهادی سرمایه گذاران بررسی و طرح موید با توجه به سیاست های شرکت به  سرمایه گذار اعلام می گردد .

سایت ویزیت از ساعت 8 لغایت 14 به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی می باشد.

      جهت هماهنگی با آقای محمدرضا سنجری به شماره همراه 09163547206 تماس حاصل فرمایید .

 

تهیه و ارائه طرح پیشنهادی بابت تعمیر،بازسازی،و تجهیز رستوران

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار 

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد تهیه طرح، بازسازی،تجهیز و بهره برداری با عقد اجاره رستوران هتل بعثت واقع در شهرک بعثت بندرماهشهر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

 

1-    موضوع فراخوان :

تهیه و ارائه طرح پیشنهادی بابت تعمیر،بازسازی،و تجهیز رستوران

 

2-    مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان قرارداد حداقل دو سال خورشیدی پس از ابلاغ پذیرش طرح پیشنهادی به سرمایه گذار

محل اجرای کار بندر ماهشهر-شهرک بعثت

 

3-    شرایط فراخوان :

 از تاریخ درج این فراخوان حداکثر به مدت 10 روز سرمایه گذاران واجد شرایط و علاقمند به سرمایه گذاری می توانند ضمن انجام سایت ویزیت "طرح پیشنهادی" خود را با ذکر مدت زمان اجرا جهت تعمیر،بازسازی از طریق نامه رسمی به همراه مدارک زیر به دبیرخانه کمیسیون معاملات این شرکت واقع در محل دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی در ناحیه صنعتی تحویل نماید .

  1) آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1400 جهت اشخاص حقوقی

  2) گردش مالی دو ساله اخیر جهت اشخاص حقیقی

3) تقاضای رسمی جهت سرمایه گذاری به ضمیمه طرح پیشنهادی با امضای صاحبان امضای مجاز

4) اساسنامه،آخرین تغییرات شرکت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

لازم به ذکر است این فراخوان صرفاً جهت شناسایی سرمایه گذار است و به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود.

 لذا بدواً طرح های پیشنهادی سرمایه گذاران بررسی و طرح موید با توجه به سیاست های شرکت به  سرمایه گذار اعلام می گردد .

سایت ویزیت از ساعت 8 لغایت 14 به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی می باشد.

      جهت هماهنگی با آقای محمدرضا سنجری به شماره همراه 09163547206 تماس حاصل فرمایید .