جزییات مناقصه و مزایده

اجاره مکان رستوران قائم واقع در بندر ماهشهر شهرک بعثت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 
 آگهی مزایده عمومی به شماره 04/1402/5
 
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران قائم واقع در بندر ماهشهر شهرک بعثت ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
محل اجاره: بندر ماهشهر-شهرک بعثت-رستوران قائم 
مدت زمان اجاره مکان رستوران قائم واقع در شهرک بعثت ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .
 قیمت پایه اجاره ماهیانه 2.900.000.000 ریال می باشد.
میزان تضمین شرکت در مزایده 1.740.000.000 ریال می باشد.
ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است .
مبلغ خرید اسناد مزایده :
1-6- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از طریق درگاه پرداختی در سامانه معاملات .
2-6- متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .

اجاره مکان رستوران قائم واقع در بندر ماهشهر شهرک بعثت

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 
 آگهی مزایده عمومی به شماره 04/1402/5
 
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره مکان رستوران قائم واقع در بندر ماهشهر شهرک بعثت ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
محل اجاره: بندر ماهشهر-شهرک بعثت-رستوران قائم 
مدت زمان اجاره مکان رستوران قائم واقع در شهرک بعثت ، جهت خرید غذا با استفاده از پترو کارت یک سال خورشیدی می باشد .
 قیمت پایه اجاره ماهیانه 2.900.000.000 ریال می باشد.
میزان تضمین شرکت در مزایده 1.740.000.000 ریال می باشد.
ارائه پروانه کسب در رابطه با خدمات رستورانی یا ارائه سوابق و رزومه خدمات رستورانی الزامی است .
مبلغ خرید اسناد مزایده :
1-6- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از طریق درگاه پرداختی در سامانه معاملات .
2-6- متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در این آگهی را دارا هستند، از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .