جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی انسانی و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی وآتش نشانی شهرک بعثت و فرودگاه ماهشهر– سال 1403-1402

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت / پیمانکاری محترم                                                                                              مناقصه عمومی
موضوع : تامین نیروی انسانی ، مواد مصرفی ،خاموش کننده وتجهیزات جهت راهبری وارائه خدمات در واحد ایمنی وآتش نشانی شهرک بعثت و فرودگاه ماهشهر سال 1403-1402
احتـرامـاً ، شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق عقد قرارداد با برنده این دعوتنامه نسبت به اجرای موضوع قرارداد پیوست اقدام نماید.

1-شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 29/07/1402 لغایت روز چهارشنبه مورخ 03/08/1402 جهت اخذ اسناد مناقصه از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

2-داوطلبین شرکت در مناقصه حتماٌ موارد ذیل را مطالعه و رعایت نمایند.

1-2-مناقصه گران می بایست حداکثر تا روز شنبه مورخ 06/08/1402 از طریق سامانه معاملات در بخش معیارهای ارزیابی نسبت به بارگذاری کلیه مستندات مشخص شده دربند 2-6 دعوتنامه اقدام نمایند.

تذکر: بعد از زمان اعلام شده به هیچ وجه امکان بارگذاری وجود نخواهد داشت و این به منزله انصراف شرکت در مناقصه از سوی مناقصه گر می باشد.

مناقصه گران باید به دقت موارد خواسته شده را مطالعه نموده و بدون هیچ گونه نواقصی ،مدارک مورد نیاز را در سامانه معاملات در بخش معیارهای ارزیابی بارگذاری نماید در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی به عهده مناقصه گذار نخواهد بود و مناقصه گران عواقب و هزینه های آن را پذیرفته و هرگونه اعتراض و ادعایی از سوی مناقصه گران قابل قبول نخواهد بود.

2-1-2-مناقصه گران حتماٌ باید طبق تاریخ اعلام شده در دعوتنامه (پاکات الف،ب و ج) را به صورت فیزیکی به مناقصه گذار تحویل نمایند.

2-2- بعد از اتمام زمان بارگذاری اسناد، مناقصه گذار نسبت به ارزیابی مستندات بارگذاری شده اقدام می نماید و در صورت تایید اولیه از طریق سامانه معاملات به مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به توضیح است تایید اولیه صرفاٌ جهت احراز  شرایط اولیه، برای شرکت در مناقصه خواهد بود. لذا تایید نهایی  اسناد پاکت «ب»  در روز گشایش پاکات توسط کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. مناقصه گران اصل اسنادی را که رونوشت آن را در سامانه معاملات بارگذاری می نمایند در روز گشایش پاکات به همراه داشته باشند.  مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

1-2-2-بعد از تایید اولیه، مناقصه گران ظرف مدت 24 ساعت مجاز خواهند بود سوالات خود را در مورد اسناد مناقصه از طریق سامانه معاملات مطرح نمایند و خارج از زمان قید شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. مناقصه گران این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3- برای شرکت دراین مناقصه ارائه سپرده شرکت درمناقصه دروجه شرکت سهامی عملیات غیرصنعتی و خـــدمـــات صنایع پتروشیمی به مبلغ 4.700.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف : ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما(شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شناسه ملی شماره 10860727690 ). مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی مندرج دراین بند باید حداقل 3 ماه پس از پایان تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد. در کلیه اسناد فوق باید عبارت بابت تضمین شرکت در مناقصه عمومی شماره 05/1402/1 درج شده باشد.

ب : چک تضمین شده بانکی –

4- شرکت حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت شرکت  می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به مناقصه گران تغییر دهد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

5-در صورتی که مناقصه گر به هر علت مایل به شرکت در مناقصه نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در اسناد مناقصه ، مراتب را کتباً ،از طریق سامانه معاملات وبصورت فیزیکی به مناقصه گزار اعلام  وتحویل نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مناقصه ، به وی مسترد نخواهد شد.در صورت عدم ارائه انصراف کتبی یا عدم ارائه ادله موجه و مورد تایید مناقصه گزار، هر گونه تصمیم متخذه از سوی مناقصه گزار در جهت صرف و صلاح معامله، مورد پذیرش مناقصه گر بوده و بدینوسیله مناقصه گر حق هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص از خود سلب         می نماید.

6-مناقصه گران اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را در یک پاکت سر بسته و لاک و مهر شده که می بایست محتوی سه پاکت جداگانه الف، ب و ج  با درج عناوین سه گانه ذیل الذکر و لاک و مهر شده باشد، قرارداده و از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 14/08/1402 به دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی – دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – ناحیه صنعتی تحویل و رسید دریافت نمایند . شرکت به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

1-6-پاکت الف ) شامل سپرده  تضمین شرکت درمناقصه .

2-6-پاکت ب) شامل: اصل اوراق مناقصه،اساسنامه، اظهارنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ، فرم تکمیل شده اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه ، فرم اقرارنامه ممهور شده به مهر شرکت و ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام حداکثرچهار قرارداد (خدماتی) جمعا حداقل  به  مبلغ 000/000/600/164 ریال یا یک قرارداد (خدماتی)حداقل به مبلغ  000/000/600/ 117 ریا ل که به اتمام رسیده باشد . ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .تاییدیه معتبرصلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی . پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند قادر به شرکت در مناقصه نخواهند بود (مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد) . تصویر کارت ملی دارندگان امضاء مجاز شرکت . تکمیل فرم تائیدیه و رضایت دستگاه نظارت به شماره POSC-FO-027-00 برای مناقصه گرانی که دارای قرارداد جاری و از قبل قرارداد با شرکت عملیات داشته اند الزامی است .

3-6-پاکت ج) جداول و برگه پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت قرار گیرد و محاسبات و مستندات و جداول مربوط به آنالیز بهاء .

تبصره: بدیهی است مناقصه گزار مخیر است در صورت عدم ارائه اصل مفاصاحساب و قراردادن تصویر آن در پاکت"ب" بدون حضور مناقصه گر مربوطه در جلسه بازگشایی و عدم ارائه هرکدام از مدارک مذکور از بازگشایی پاکت"ج" خودداری نماید و مناقصه گر حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

توضیح :همچنین زیر صفحات اسناد مناقصه باید عبارت(( خوانده شد ومورد قبول است. )) قید گردد و به مهر و امضای مجاز و تعهد آورمناقصه گر( پیشنهاد دهنده قیمت) برسد.

7 – مهلت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران از تاریخ مندرج در بند 6 به مدت 90 روز می باشد.

8- به پیشنهادات مشروط و مبهم و مغایر با مفاد دعوتنامه به هیچ وجه ترتیب اثـرداده نخواهد شد .

9- پیشنهاد مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد، در صورت وجود خدشه و یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه  یا  ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی یا غیر معتبر آن پیشنهاد مردود است و عینا" به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد و ممکن است به تشخیص کارفرما پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصات آتی هم محروم شود.

10- پیشنهادات دریافتی در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 15/08/1402 گشایش و خوانده خواهند شد که بدینوسیله از مناقصه گران دعوت به عمل می‌آید در جلسه گشایش پاکات حضور بهم رسانند . مناقصه گران می بایست در جلسه افتتاح پاکات حضور یابند و الزاماً از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت ذیربط باشند ، در غیر اینصورت دارای معرفی نامه نمایندگی ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت مناقصه گر بوده و لزوماً هنگام برگزاری جلسه  نامه مذکور را به کمیسیون مناقصات تسلیم نمایند .

11 – پس از تعیین برنده اول و دوم ، سپرده تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران حداکثر طی مدت هفت روز مسترد خواهد شد . بدیهی است در صورت اعلام  برنده اول، تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم ، پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد.

12- برنده مناقصه پس از ابلاغ متعهد است طی مـدت تعییـن شـده در ابلاغیه نسبت به تهیه و ارائه مدارک لازم  و عقـد قـرار داد اقــدام نـمایـــــد ، بـدیهی اسـت در صـورت عدم ارائه مدارک در موعد مقرر یا انصراف از عقد قرارداد، سپرده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط می گردد و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات با نفر دوم ( در صورت وجود) معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه مذکور نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد.

13- در صورت عدم رسیدگی و حل و فصل موارد تخلف و یا شکایات واصله از سوی مناقصه گردان مطابق مکاتبات مربوطه که به نشانی طرفین مندرج در اسناد مناقصه صورت می گیرد توسط مناقصه گذار، منحصراً رسیدگی موضوع مذکور در امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت. رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مناقصه گران با تحویل اسناد به مناقصه گذار حق هر گونه اعتراض نسبت به رای صادره را از خود سلب و ساقط نماید . همچنین چنانچه در فرآیند برگزاری مناقصه ثابت شود که هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید ، تطمیع ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مناقصه ، شرکت متخلف با رعایت تشریفات و مقررات جاری در لیست سیاه قرار گرفته و همچنین از شرکت در مناقصات آتی نیز محروم می گردد.

14- طبق دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان سیستم مدیریت یکپارچهIMS   به شماره POSC-PR-022 ، پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت در صورت اخذ تاییدیه دستگاه نظارت نسبت به عملکرد خود در طول مدت قرارداد ، مجاز به دریافت اسناد مناقصه صدرالذکر می باشد .

الف در خصوص مناقصه گرانی که دارای چندین قرارداد در سال های گذشته می باشند آخرین قرارداد پایان یافته ملاک ارزیابی قرارد می گیرد.

ب مناقصه گرانی که دارای قرارداد جاری و از قبل قرارداد با شرکت عملیات نداشته اند ملاک ارزیابی، متوسط نمره ارزیابی انجام شده در قرارداد جاری می باشد.

15-این شرکت در کلیه معاملات خود تابع آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و الحاقات و مصوبات بعدی مربوطه می باشد که مناقصه گران می بایست قبلاً اقدام به مطالعه آن نموده و از مفاد این آیین نامه کاملاً اطلاع داشته و با حضور در مناقصه صدرالذکر به چهارچوب حقوقی مندرج در این آیین نامه ملحق گردیده اند.

16- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مناقصه را بدون موافقت کتبی مناقصه گذار به دیگری ندارد.

17- در صورت برگزاری همزمان چند مناقصه از سوی مناقصه گزار، و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی مناقصه گران،صرفاً پیشنهاد قیمت مناقصه گری از سوی کمیسیون پذیرفته می شود که بیش از دو قرارداد نداشته باشد.همچنین در صورت حائز شرایط بودن قیمت پیشنهادی مناقصه گر در مناقصات برگزار شده،تشخیص ابلاغ برنده با کمیسیون معاملات خواهد بود.مناقصه گر با علم به این موضوع در مناقصه حضور یافته و حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

18- شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

19- شرکت در تفکیک یا حذف هر یک از ردیف های مندرج در جداول اسناد مناقصه مجاز و مختار می باشد .در صورتیکه پس از گشودن پاکت "ج" حداقل قیمت پیشنهادی در هر یک از    ردیف های جداول اسناد مناقصه از قیمت برآوردی انجام شده توسط شرکت فاقد توجیه بوده و مورد اقناع کمیسیون معاملات شرکت عملیات قرار نگردد، بنا به تشخیص کمیسیون اقدام خواهد شد. مناقصه گران این موضوع را پذیرفته و حق هر گونه ادعا و شکایتی در این مورد از آنان سلب خواهد شد .

20- نحوه رسیدگی به شکایات : الف-چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به فرآیند برکزاری مناقصه اعتراض داشته باشد، می تواند شکایت خود را به شرکت تسلیم نماید. مدیر عامل شرکت ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، موضوع را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت مدیره ارجاع دهد. هیأت مدیره حسب مورد نسبت به تأیید تصمیم اولیه کمیسیون معاملات یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار صدور دستور موقت اقدام نموده و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، پاسخ لازم را ظرف مدت هفت روزکاری از طریق مدیر عامل به شاکی اعلان می نماید.

تبصره : در صورتی که هلدینگ طرف شکایت باشد، رأی صادره توسط هیأت مدیره هلدینگ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.  

ب : در خصوص اعتراض شاکی و عدم اقناع ، اعتراض نامبرده بنابر ارجاع مدیر عامل شرکت یا هلدینگ، منحصرا در هیأت رسیدگی به شکایات ( متشکل از معاون مالی و سرمایه گذاری، مدیر حقوقی و قراردادها، مدیر بازرسی، مدیر حراست و یک شخص فنی به انتخاب مدیر عامل ) رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. همچنین بدینوسیله مناقصه گر در اسناد مناقصه ، حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره قطعی را از خود سلب و ساقط می نماید .  

21- با عنایت به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای رعایت قاعده تعارض منافع ، هیچ یک از مناقصه گران نمی توانند به دلیل عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف با نام و عنوان آن شرکت ها در مناقصه شرکت نمایند و انحصاراً و صرفاً می تواند با یکی از شرکت های که حائز اکثریت سهام باشند درمناقصه حضور نمایند.بدیهی است در صورت عدم رعایت شرط مذکور، شخص حقیقی و شرکت های حقوقی شرکت کننده در مناقصه از فرآیند شرکت در مناقصه حذف می گردند. مناقصه گر با علم به این موضوع درمناقصه حضور یافته و حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.   

 

 

                                         امور پیمانـــــــها

 

 

 

تامین نیروی انسانی و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی وآتش نشانی شهرک بعثت و فرودگاه ماهشهر– سال 1403-1402

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت / پیمانکاری محترم                                                                                              مناقصه عمومی
موضوع : تامین نیروی انسانی ، مواد مصرفی ،خاموش کننده وتجهیزات جهت راهبری وارائه خدمات در واحد ایمنی وآتش نشانی شهرک بعثت و فرودگاه ماهشهر سال 1403-1402
احتـرامـاً ، شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق عقد قرارداد با برنده این دعوتنامه نسبت به اجرای موضوع قرارداد پیوست اقدام نماید.

1-شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 29/07/1402 لغایت روز چهارشنبه مورخ 03/08/1402 جهت اخذ اسناد مناقصه از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

2-داوطلبین شرکت در مناقصه حتماٌ موارد ذیل را مطالعه و رعایت نمایند.

1-2-مناقصه گران می بایست حداکثر تا روز شنبه مورخ 06/08/1402 از طریق سامانه معاملات در بخش معیارهای ارزیابی نسبت به بارگذاری کلیه مستندات مشخص شده دربند 2-6 دعوتنامه اقدام نمایند.

تذکر: بعد از زمان اعلام شده به هیچ وجه امکان بارگذاری وجود نخواهد داشت و این به منزله انصراف شرکت در مناقصه از سوی مناقصه گر می باشد.

مناقصه گران باید به دقت موارد خواسته شده را مطالعه نموده و بدون هیچ گونه نواقصی ،مدارک مورد نیاز را در سامانه معاملات در بخش معیارهای ارزیابی بارگذاری نماید در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی به عهده مناقصه گذار نخواهد بود و مناقصه گران عواقب و هزینه های آن را پذیرفته و هرگونه اعتراض و ادعایی از سوی مناقصه گران قابل قبول نخواهد بود.

2-1-2-مناقصه گران حتماٌ باید طبق تاریخ اعلام شده در دعوتنامه (پاکات الف،ب و ج) را به صورت فیزیکی به مناقصه گذار تحویل نمایند.

2-2- بعد از اتمام زمان بارگذاری اسناد، مناقصه گذار نسبت به ارزیابی مستندات بارگذاری شده اقدام می نماید و در صورت تایید اولیه از طریق سامانه معاملات به مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به توضیح است تایید اولیه صرفاٌ جهت احراز  شرایط اولیه، برای شرکت در مناقصه خواهد بود. لذا تایید نهایی  اسناد پاکت «ب»  در روز گشایش پاکات توسط کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. مناقصه گران اصل اسنادی را که رونوشت آن را در سامانه معاملات بارگذاری می نمایند در روز گشایش پاکات به همراه داشته باشند.  مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

1-2-2-بعد از تایید اولیه، مناقصه گران ظرف مدت 24 ساعت مجاز خواهند بود سوالات خود را در مورد اسناد مناقصه از طریق سامانه معاملات مطرح نمایند و خارج از زمان قید شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. مناقصه گران این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3- برای شرکت دراین مناقصه ارائه سپرده شرکت درمناقصه دروجه شرکت سهامی عملیات غیرصنعتی و خـــدمـــات صنایع پتروشیمی به مبلغ 4.700.000.000 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف : ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما(شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شناسه ملی شماره 10860727690 ). مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی مندرج دراین بند باید حداقل 3 ماه پس از پایان تسلیم پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد. در کلیه اسناد فوق باید عبارت بابت تضمین شرکت در مناقصه عمومی شماره 05/1402/1 درج شده باشد.

ب : چک تضمین شده بانکی –

4- شرکت حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت شرکت  می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به مناقصه گران تغییر دهد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

5-در صورتی که مناقصه گر به هر علت مایل به شرکت در مناقصه نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در اسناد مناقصه ، مراتب را کتباً ،از طریق سامانه معاملات وبصورت فیزیکی به مناقصه گزار اعلام  وتحویل نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مناقصه ، به وی مسترد نخواهد شد.در صورت عدم ارائه انصراف کتبی یا عدم ارائه ادله موجه و مورد تایید مناقصه گزار، هر گونه تصمیم متخذه از سوی مناقصه گزار در جهت صرف و صلاح معامله، مورد پذیرش مناقصه گر بوده و بدینوسیله مناقصه گر حق هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص از خود سلب         می نماید.

6-مناقصه گران اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را در یک پاکت سر بسته و لاک و مهر شده که می بایست محتوی سه پاکت جداگانه الف، ب و ج  با درج عناوین سه گانه ذیل الذکر و لاک و مهر شده باشد، قرارداده و از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 14/08/1402 به دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی – دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – ناحیه صنعتی تحویل و رسید دریافت نمایند . شرکت به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

1-6-پاکت الف ) شامل سپرده  تضمین شرکت درمناقصه .

2-6-پاکت ب) شامل: اصل اوراق مناقصه،اساسنامه، اظهارنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ، فرم تکمیل شده اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه ، فرم اقرارنامه ممهور شده به مهر شرکت و ارائه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام حداکثرچهار قرارداد (خدماتی) جمعا حداقل  به  مبلغ 000/000/600/164 ریال یا یک قرارداد (خدماتی)حداقل به مبلغ  000/000/600/ 117 ریا ل که به اتمام رسیده باشد . ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی .تاییدیه معتبرصلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی . پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند قادر به شرکت در مناقصه نخواهند بود (مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد) . تصویر کارت ملی دارندگان امضاء مجاز شرکت . تکمیل فرم تائیدیه و رضایت دستگاه نظارت به شماره POSC-FO-027-00 برای مناقصه گرانی که دارای قرارداد جاری و از قبل قرارداد با شرکت عملیات داشته اند الزامی است .

3-6-پاکت ج) جداول و برگه پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت قرار گیرد و محاسبات و مستندات و جداول مربوط به آنالیز بهاء .

تبصره: بدیهی است مناقصه گزار مخیر است در صورت عدم ارائه اصل مفاصاحساب و قراردادن تصویر آن در پاکت"ب" بدون حضور مناقصه گر مربوطه در جلسه بازگشایی و عدم ارائه هرکدام از مدارک مذکور از بازگشایی پاکت"ج" خودداری نماید و مناقصه گر حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

توضیح :همچنین زیر صفحات اسناد مناقصه باید عبارت(( خوانده شد ومورد قبول است. )) قید گردد و به مهر و امضای مجاز و تعهد آورمناقصه گر( پیشنهاد دهنده قیمت) برسد.

7 – مهلت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران از تاریخ مندرج در بند 6 به مدت 90 روز می باشد.

8- به پیشنهادات مشروط و مبهم و مغایر با مفاد دعوتنامه به هیچ وجه ترتیب اثـرداده نخواهد شد .

9- پیشنهاد مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد، در صورت وجود خدشه و یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه  یا  ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی یا غیر معتبر آن پیشنهاد مردود است و عینا" به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد و ممکن است به تشخیص کارفرما پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصات آتی هم محروم شود.

10- پیشنهادات دریافتی در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 15/08/1402 گشایش و خوانده خواهند شد که بدینوسیله از مناقصه گران دعوت به عمل می‌آید در جلسه گشایش پاکات حضور بهم رسانند . مناقصه گران می بایست در جلسه افتتاح پاکات حضور یابند و الزاماً از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت ذیربط باشند ، در غیر اینصورت دارای معرفی نامه نمایندگی ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت مناقصه گر بوده و لزوماً هنگام برگزاری جلسه  نامه مذکور را به کمیسیون مناقصات تسلیم نمایند .

11 – پس از تعیین برنده اول و دوم ، سپرده تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران حداکثر طی مدت هفت روز مسترد خواهد شد . بدیهی است در صورت اعلام  برنده اول، تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم ، پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد.

12- برنده مناقصه پس از ابلاغ متعهد است طی مـدت تعییـن شـده در ابلاغیه نسبت به تهیه و ارائه مدارک لازم  و عقـد قـرار داد اقــدام نـمایـــــد ، بـدیهی اسـت در صـورت عدم ارائه مدارک در موعد مقرر یا انصراف از عقد قرارداد، سپرده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط می گردد و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات با نفر دوم ( در صورت وجود) معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه مذکور نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد.

13- در صورت عدم رسیدگی و حل و فصل موارد تخلف و یا شکایات واصله از سوی مناقصه گردان مطابق مکاتبات مربوطه که به نشانی طرفین مندرج در اسناد مناقصه صورت می گیرد توسط مناقصه گذار، منحصراً رسیدگی موضوع مذکور در امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت. رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مناقصه گران با تحویل اسناد به مناقصه گذار حق هر گونه اعتراض نسبت به رای صادره را از خود سلب و ساقط نماید . همچنین چنانچه در فرآیند برگزاری مناقصه ثابت شود که هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید ، تطمیع ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مناقصه ، شرکت متخلف با رعایت تشریفات و مقررات جاری در لیست سیاه قرار گرفته و همچنین از شرکت در مناقصات آتی نیز محروم می گردد.

14- طبق دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان سیستم مدیریت یکپارچهIMS   به شماره POSC-PR-022 ، پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت در صورت اخذ تاییدیه دستگاه نظارت نسبت به عملکرد خود در طول مدت قرارداد ، مجاز به دریافت اسناد مناقصه صدرالذکر می باشد .

الف در خصوص مناقصه گرانی که دارای چندین قرارداد در سال های گذشته می باشند آخرین قرارداد پایان یافته ملاک ارزیابی قرارد می گیرد.

ب مناقصه گرانی که دارای قرارداد جاری و از قبل قرارداد با شرکت عملیات نداشته اند ملاک ارزیابی، متوسط نمره ارزیابی انجام شده در قرارداد جاری می باشد.

15-این شرکت در کلیه معاملات خود تابع آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و الحاقات و مصوبات بعدی مربوطه می باشد که مناقصه گران می بایست قبلاً اقدام به مطالعه آن نموده و از مفاد این آیین نامه کاملاً اطلاع داشته و با حضور در مناقصه صدرالذکر به چهارچوب حقوقی مندرج در این آیین نامه ملحق گردیده اند.

16- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مناقصه را بدون موافقت کتبی مناقصه گذار به دیگری ندارد.

17- در صورت برگزاری همزمان چند مناقصه از سوی مناقصه گزار، و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی مناقصه گران،صرفاً پیشنهاد قیمت مناقصه گری از سوی کمیسیون پذیرفته می شود که بیش از دو قرارداد نداشته باشد.همچنین در صورت حائز شرایط بودن قیمت پیشنهادی مناقصه گر در مناقصات برگزار شده،تشخیص ابلاغ برنده با کمیسیون معاملات خواهد بود.مناقصه گر با علم به این موضوع در مناقصه حضور یافته و حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

18- شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

19- شرکت در تفکیک یا حذف هر یک از ردیف های مندرج در جداول اسناد مناقصه مجاز و مختار می باشد .در صورتیکه پس از گشودن پاکت "ج" حداقل قیمت پیشنهادی در هر یک از    ردیف های جداول اسناد مناقصه از قیمت برآوردی انجام شده توسط شرکت فاقد توجیه بوده و مورد اقناع کمیسیون معاملات شرکت عملیات قرار نگردد، بنا به تشخیص کمیسیون اقدام خواهد شد. مناقصه گران این موضوع را پذیرفته و حق هر گونه ادعا و شکایتی در این مورد از آنان سلب خواهد شد .

20- نحوه رسیدگی به شکایات : الف-چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به فرآیند برکزاری مناقصه اعتراض داشته باشد، می تواند شکایت خود را به شرکت تسلیم نماید. مدیر عامل شرکت ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، موضوع را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت مدیره ارجاع دهد. هیأت مدیره حسب مورد نسبت به تأیید تصمیم اولیه کمیسیون معاملات یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار صدور دستور موقت اقدام نموده و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، پاسخ لازم را ظرف مدت هفت روزکاری از طریق مدیر عامل به شاکی اعلان می نماید.

تبصره : در صورتی که هلدینگ طرف شکایت باشد، رأی صادره توسط هیأت مدیره هلدینگ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.  

ب : در خصوص اعتراض شاکی و عدم اقناع ، اعتراض نامبرده بنابر ارجاع مدیر عامل شرکت یا هلدینگ، منحصرا در هیأت رسیدگی به شکایات ( متشکل از معاون مالی و سرمایه گذاری، مدیر حقوقی و قراردادها، مدیر بازرسی، مدیر حراست و یک شخص فنی به انتخاب مدیر عامل ) رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. همچنین بدینوسیله مناقصه گر در اسناد مناقصه ، حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره قطعی را از خود سلب و ساقط می نماید .  

21- با عنایت به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای رعایت قاعده تعارض منافع ، هیچ یک از مناقصه گران نمی توانند به دلیل عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف با نام و عنوان آن شرکت ها در مناقصه شرکت نمایند و انحصاراً و صرفاً می تواند با یکی از شرکت های که حائز اکثریت سهام باشند درمناقصه حضور نمایند.بدیهی است در صورت عدم رعایت شرط مذکور، شخص حقیقی و شرکت های حقوقی شرکت کننده در مناقصه از فرآیند شرکت در مناقصه حذف می گردند. مناقصه گر با علم به این موضوع درمناقصه حضور یافته و حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.   

 

 

                                         امور پیمانـــــــها