جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی اقلام مازاد و مستعمل

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی به شماره 05/1402/5
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقلام مازاد و مستعمل خود را به فروش برساند.
علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .       
1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 350.000.000 ریال می باشد.
2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.

مزایده عمومی اقلام مازاد و مستعمل

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی به شماره 05/1402/5
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقلام مازاد و مستعمل خود را به فروش برساند.
علاقمندان می توانند از زمان درج نوبت دوم این آگهی جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند .
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .       
1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 350.000.000 ریال می باشد.
2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.