جزییات مناقصه و مزایده

خرید، تهیه و تامین ، تجهیزات به همراه طراحی واجرای مانیزم Backup Plan اطلاعات به صورت DDT استاندارد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید، تهیه و تامین ، تجهیزات به همراه طراحی واجرای مانیزم Backup Plan اطلاعات به صورت DDT استاندارد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان